Terug naar nieuws

Bouw stikstoffabriek in Zuidbroek vertraagd

GTS doet onderzoek naar mogelijke gevolgen

Gassen Klimaat Beleid en toezicht10 november 2021Thessa de Ridder

Door uitbraak van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen is vertraging opgetreden in de werkzaamheden en in de levering van materiaal voor de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek die per 1 april 2022 in gebruik genomen zou worden. Aangezien GTS er nog steeds vanuit gaat dat de installatie dit gasjaar - gefaseerd in de zomer van 2022 - kan worden opgeleverd, blijft het uitgangspunt dat het huidige gasjaar het laatste is met een reguliere winning. Daarna gaat het Groningenveld op de waakvlam. Dat meldt minister Blok (EZK) aan de Tweede Kamer.

Kwaliteitsconversie
De inzet van stikstofinstallaties speelt een belangrijke rol in het beperken van de aardgasproductie uit het Groningenveld. Stikstofinstallaties maken het mogelijk om hoogcalorisch gas door bijmenging met stikstof te converteren naar laagcalorisch gas dat dezelfde kwaliteit heeft als gas uit het Groningenveld. Het afgelopen gasjaar (oktober 2020 – oktober 2021) heeft de NAM 7,8 mrd Nm3 gewonnen uit het Groningenveld; iets minder dan de voor een jaar met een gemiddeld temperatuurverloop voorziene 8,1 mrd Nm3. De productie van het zogenaamde pseudo-Groningengas uit stikstof was het afgelopen jaar 30,6 mrd Nm3. Ter vergelijking, de marktvraag naar laagcalorisch gas was in het afgelopen gasjaar 47,4 mrd Nm3. De overige 9 mrd Nm3 zijn afkomstig van andere middelen en methoden. De benuttingsgraad van de stikstofinstallaties was het afgelopen jaar 100 procent.

De gasopslag Norg is gebruikt om de stikstofinstallaties optimaal in te kunnen zetten. In de zomer kan pseudo-Groningengas in de berging worden opgeslagen, zodat in de winter eerst het opgeslagen gas gebruikt kan worden en er minder Groningenproductie nodig is. Het werkvolume beschikbaar voor de winter van het gasjaar 2021-2022 is op 4,9 mrd Nm3 uitgekomen (0,1 mrd Nm3 boven planning).

Installatie Zuidbroek
Na ingebruikname van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek kan de jaarlijkse productie van pseudo-Groningengas met 7 - 10 mrd Nm3 toenemen. Vanaf dat moment is het Groningenveld alleen nodig als reservemiddel in uitzonderlijke situaties, zoals extreme kou of bij uitval van stikstofinstallaties. De gaswinning uit het Groningenveld gaat dan naar een minimum niveau, ook wel ‘de waakvlam’ genoemd.

GTS geeft in een brief aan de minister aan, dat volgens de huidige planning twee van de drie productie-eenheden vanaf eind juni 2022 beschikbaar zijn voor de markt. Medio augustus 2022 komt de laatste productie-eenheid beschikbaar. Zowel hoofdaannemer Air Products als netbeheerder GTS zijn ervan overtuigd dat de aangepaste planning haalbaar is.

Onderzoek
De gevolgen van de nieuwe planning van de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek voor de gaswinning uit het Groningenveld in het gasjaar 2021-2022 en de definitieve sluiting van het veld worden momenteel door GTS onderzocht. Daarbij neemt GTS ook nieuwe recente inzichten mee, zoals de actuele vulgraad van de gasopslag Norg en de beschikbaarheid van andere middelen en methoden. GTS bekijkt of er dit jaar voldoende pseudo-Groningengas beschikbaar kan zijn om naast invulling van de marktvraag ook Norg en Grijpskerk te kunnen vullen met laagcalorisch gas.

VEMW, 10 november 2021