Terug naar nieuws

Gestructureerde aanpak opkomende stoffen stap dichterbij

Wegwijzer moet inzicht geven in rollen en verantwoordelijkheden

Beleid en toezicht14 juli 2021Thessa de Ridder

Een recentelijk gepubliceerde wegwijzer voor opkomende stoffen moet duidelijk maken hoe te handelen als er (mogelijk) schadelijke stoffen worden aangetroffen in oppervlaktewater. Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven werden in de afgelopen jaren meermaals geconfronteerd met onbekende stoffen en met nieuwe informatie waaruit de schadelijkheid van stoffen bleek. Stoffen als PFAS, Pyrazool, Melamine en GenX zijn hier voorbeelden van. Het bleek in deze gevallen lang niet altijd duidelijk wie nou precies wat moest doen.

Watergovernance in Nederland ingewikkeld
De stoffen kunnen een risico vormen voor de waterkwaliteit en voor de drinkwatervoorziening. De Wegwijzer brengt de te nemen stappen in beeld en geeft inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen. Dat inzicht is welkom aangezien de ‘watergovernance’ in Nederland bepaald niet eenvoudig is. De afgelopen jaren is gebleken dat het lang niet altijd duidelijk is hoe rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in specifieke situaties zijn verdeeld over de betrokken partijen. Met de wegwijzer wordt nu beoogd voortvarender te kunnen handelen en de periode van onduidelijkheid over de ernst van een situatie te beperken.

Doelgroep betrokken bij de totstandkoming
De doelgroep voor de Wegwijzer bestaat uit medewerkers van Rijkswaterstaat (RWS), waterschappen, drinkwaterbedrijven, industriële bedrijven, omgevingsdiensten, gemeenten en provincies en GGD: partijen die een rol kunnen spelen bij het ondernemen van stappen na het aantreffen van een nog onbekende of opkomende stof in het oppervlaktewater. Een groot deel van deze partijen was tevens betrokken bij de totstandkoming van de wegwijzer.

Uniformiteit noodzakelijk
VEMW juicht een gestructureerde aanpak van opkomende stoffen toe, maar spreekt ook de hoop uit dat het gebruik van de wegwijzer leidt tot een meer uniforme aanpak van problemen met dergelijke stoffen door de verschillende bevoegde gezagen. In de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat er op dit punt nog winst is te behalen.

Bron: VEMW, 14 juli 2021