Terug naar nieuws

ACM publiceert GTS tarievenvoorstel 2020

Voorstel gebaseerd op overeengekomen uitwerking EU netwerkcode

Gassen Beleid en toezicht8 maart 2019Karin Burghouwt

Toezichthouder ACM heeft het tarievenvoorstel van Gasunie Transport Services (GTS) gepubliceerd. Dit geldt tarieven die GTS in 2020 in rekening wil brengen voor de wettelijke taken die zij verricht, zoals gastransport, balancering, kwaliteitsconversie en de aansluiting. Het voorstel is voor de eerste keer gebaseerd op de in december 2018 tussen 9 partijen overeengekomen uitwerking van de Europese netwerkcode over tariefstructuren (NC TAR Gas). De ACM beoordeelt dit voorstel en bepaalt naar verwachting in mei van dit jaar de hoogte van de tarieven die zullen gelden vanaf 1 januari 2020.

Voorstel

De wijze waarop GTS de tarieven berekent, is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit komt door een wijziging van de Tarievencode Gas waarmee uitvoering is gegeven aan de Europese netwerkcode over tariefstructuren (NC-TAR). De grootste verandering is dat er geen afzonderlijke tarieven meer gelden per netwerkpunt, maar dat per 1 januari 2020 een zogenoemd ‘postzegeltarief’ wordt gehanteerd. Op basis van de nieuwe referentieprijsmethodiek bevat het voorstel één referentieprijs voor alle entrypunten en één referentieprijs voor alle exitpunten in Nederland (uniforme postzegels). Alleen voor entry- en exitpunten die verbonden zijn met gasopslagen gelden andere referentieprijzen vanwege een korting van 60 procent die voor deze punten geldt. Omdat afstandsafhankelijkheid (GOS-locatie t.o.v. Groningen) geen kostenbepalende factor meer is, betekent dit dat aangeslotenen in het noorden van Nederland fors meer gaan betalen en in het zuiden minder.

Uit het voorstel blijkt ook dat het gemiddelde transporttarief stijgt met circa 10 procent ten opzichte van 2019. De grootste oorzaak van de stijging (5,2 procentpunten) is een eenmalige correctie als gevolg van een uitspraak van de rechter (CBb). Hieruit volgt dat GTS vanaf 2017 te weinig inkomsten heeft ontvangen. Dit wordt met een hogere kapitaallastenvergoeding (WACC) en een lagere productiviteitsverbetering (frontier shift) in één keer gecorrigeerd voor de jaren 2017 tot en met 2020. De correctie van 46 mln euro verhoogt de toegestane inkomsten tot 918 mln euro. Een tweede factor in de tariefstijging ligt besloten in de eenmalige wijziging van de berekeningsmethode (ca. 4 procentpunten) van de voorspelde gecontracteerde capaciteit met toepassing van multipliers en seizoensfactoren. De laatste 1 procentpunt tariefstijging zit in de verwachte daling van de transportcapaciteit boekingen.

Herleidbaarheid tarieven
VEMW heeft, in het proces dat geleid heeft tot een overeenkomst over de implementatie van NC TAR Gas in Nederland, afspraken gemaakt over verbetering van de transparantie en herleidbaarheid. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het is voor gasverbruikers van belang te weten dat ze niet meer dan de doelmatige kosten voor het gebruik van het transportnetwerk betalen. Daarbij is het ook van belang te weten waarop de tarieven voor de diensten gastransport, balancering, kwaliteitsconversie en de aansluiting zijn gebaseerd. Dat geeft een prikkel om - daar waar mogelijk - de kosten te beïnvloeden. GTS heeft uitgebreid en op uitstekende wijze aangegeven hoe zij invulling wil geven aan de genoemde afspraak. Op basis van deze invulling zal VEMW met medewerking van GTS medio mei een informatiebijeenkomst houden voor haar leden die een directe aansluiting hebben op het landelijk gastransportnet van GTS.”

Procedure
De NC-TAR bepaalt dat de tarieven uiterlijk één maand voorafgaand aan de veiling van de jaarcapaciteit op grenscapaciteit (‘interconnectoren’) bekend moeten zijn. Daarom is het voorstel zo vroeg in het jaar reeds gepubliceerd. Representatieve organisaties waaronder VEMW kunnen tot en met 22 maart 2019 op het tarievenvoorstel reageren. VEMW zal het ontwerpbesluit bespreken met de achterban en een zienswijze voorbereiden.

Bron: VEMW, 8 maart 2019