Terug naar nieuws

Indirecte kostencompensatie EU-ETS herzien

Europese Commissie opent consultatie aanpassing Staatssteunregels

Elektriciteit Beleid en toezicht10 januari 2019Thessa de Ridder

De Europese Commissie heeft een nieuwe consultatie gelanceerd over de financiële compensatie die lidstaten mogen geven aan bedrijven voor indirecte CO2-kosten ten gevolge van de elektriciteitsprijzen, in Nederland bekend onder de naam subsidieregeling indirecte emissiekosten ETS.

Nederlandse invulling
De Europese Unie geeft lidstaten binnen de regels voor Staatssteunmaatregelen de mogelijkheid om financiële compensatie te verlenen aan bedrijven die blootgesteld worden aan een significant CO2-weglekrisico (‘carbon leakage’) ten gevolge van de in elektriciteitsprijzen doorberekende kosten van broeikasgasemissies (indirecte emissiekosten ETS). Op de carbon leakage lijst staan zo’n 15 bedrijfstakken of deeltakken met producenten uit onder meer de aluminium-, staal-, kunstmest-, papier- en kunststoffenindustrie.

Het ministerie van EZK heeft een regeling met een budget van ongeveer 50 mln euro per jaar. Het precieze bedrag wordt ieder jaar vastgesteld. Uitkering vindt plaats aan bedrijven die deelnemen aan het emissiehandelssysteem ETS en het MEE-convenant (Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen) over de hogere elektriciteitskosten die een gevolg zijn van doorbelaste ETS-kosten die gemaakt zijn in het voorgaande jaar. De compensatie vindt plaats omdat zij deze hogere kosten niet in hun product prijzen kunnen doorrekenen zonder een aanzienlijk verlies van marktaandeel. Hiermee wordt voorkomen dat hun concurrentiepositie verslechtert t.o.v. bedrijven die opereren in landen waar geen hogere elektriciteitsprijzen gelden door ingeprijsde CO2-kosten. Ook andere lidstaten waaronder Duitsland, Engeland en Noorwegen maken gebruik van de mogelijkheid tot compensatie die wordt geboden. Het is niet verplicht en de meeste lidstaten (17) maken er geen gebruik van.

Herziening Europese Staatssteunmaatregelen
De Europese staatssteunmaatregelen moeten voor 2021 worden herzien. Aangezien deze regels het kader vormen voor de subsidieregeling indirecte kosten ETS, kan dit gevolgen hebben voor verschillende bedrijfssectoren in Nederland. De Nederlandse overheid zal zelf moeten bepalen of zij de subsidie in 2021 voort willen zetten. Veranderingen waar de Europese Commissie aan denkt zijn het aanpassen van de lijst met sectoren die in aanmerking mogen komen voor indirecte kostencompensatie of het reduceren van het aandeel van de indirecte kosten dat financieel mag worden gecompenseerd. Dit staat in een Inception Impact Assessment waar stakeholders op kunnen reageren via de online consulatie vóór 17 januari 2019. VEMW zal op de eerste plannen reageren via haar Europese zusterorganisatie IFIEC Europe.