Terug naar kennisbank

Kwaliteitseisen voor waterstof t.b.v. het transportnet

Onderzoek door Kiwa in opdracht het het ministerie van EZK

Warmte NetwerkenRapport25 mei 2022Jacques van de Worp

De Europese energiesector heeft de ambitie om de komende decennia een systeem van onderling verbonden nationale waterstofnetwerken (“backbones”) te realiseren, geheel analoog aan de huidige Europese aardgasinfrastructuur.

Voor het welslagen van de genoemde visie moeten vele technische-, economische- en juridische barrières worden geslecht. Eén daarvan is de nieuw te ontwikkelen Netwerkcodes, waarin beschreven staat wat de druk- en kwaliteitsspecificaties zullen zijn voor de toekomstige waterstofbackbone. Dit rapport is door Kiwa en DNV opgesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met als doel te komen tot kwaliteitseisen voor waterstof ten behoeve van het landelijke waterstoftransportnet. De kwaliteitseisen richten zich op het minimale waterstofgehalte en de maximaal toegestane concentratie aan sporenelementen en verontreinigingen.

Voor de waterstofbackbone wordt in principe uitgegaan van één gasspecificatie (zowel entry als exit) voor de gehele markt.