Grondwater

Wet- en regelgeving

Op het grondwater zijn in Nederland meerdere wetten en regels van toepassing. Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten voeren elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden taken uit binnen het grondwaterbeheer. Voor u als zakelijke gebruiker van grondwater is de Waterwet veruit het belangrijkst. Deze wet stelt regels aan de onttrekking van grondwater. Op termijn gaat de Waterwet op in de nieuwe Omgevingswet. VEMW wil wet- en regelgeving die mogelijk maakt dat:
  • zakelijke watergebruikers snel, eenvoudig en continue toegang hebben tot voldoende grondwater van goede kwaliteit; 
  • het winnen van grondwater betaalbaar blijft voor zakelijke watergebruikers; 
  • vergunningen snel en op professionele wijze worden verleend; 
  • industriële grondwaterwinningen goed worden

Grondwater onttrekken

Voor het onttrekken van grondwater heeft u een watervergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de provincie of bij het waterschap. Dit is afhankelijk van de omvang van uw onttrekking. De regels voor grondwateronttrekkingen en infiltraties staan in provinciale verordeningen en in de keuren van de Waterschappen. VEMW kan u bijstaan in het overleg met uw bevoegd gezag, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning.

Bewaken grondwaterkwaliteit

Provincies zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het grondwater. Zij bewaken deze door het monitoren van de grondwaterlichamen. Uw bron moet voldoen aan normen voor (chemische) kwaliteit en kwantiteit. Waterkwaliteitsnormen zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer, de Europese Kaderrichtlijn water en de Grondwaterrichtlijn. VEMW zet zich in voor adequate bescherming van industriële grondwaterwinningen voor menselijke consumptie.

In de Handreiking juridische helderheid Grondwaterbeheer deel A treft u meer informatie over de verschillende wetten en regels over grondwaterbeheer.

In de Handreiking juridische helderheid Grondwaterbeheer deel B treft u een beschrijving van activiteiten met betrekking tot grondwaterbeheer.

De Waterwet gaat op in de nieuwe Omgevingswet. Daarin worden 15 wetten geïntegreerd, waaronder de Waterwet. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de consequenties zijn voor gebruikers van grondwater. VEMW volgt de totstandkoming van de Omgevingswet op de voet, komt op voor uw belangen en informeert u over de voortgang. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting eind 2013 naar de Tweede Kamer verzonden.

Na inloggen treffen leden meer informatie aan. Login