Opslag Duurzame Energie

Stimulering van de productie van duurzame energie

De opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) is een heffing op het verbruik van aardgas en elektriciteit. Met de opbrengsten wordt de productie van duurzame energie en de terugdringing van CO2 gestimuleerd (SDE++). De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de heffing en de inning van de ODE. Uw energieleverancier brengt de ODE in rekening en draagt die af aan de overheid.

Waar gaat het over?

De opbrengsten van de ODE heffing worden gebruikt om investeringen in duurzame energie productie te stimuleren. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt hiermee gefinancierd. De ODE is gekoppeld aan uw afgenomen hoeveelheden stroom (kWh) en aardgas (Nm3). De ODE is -net zoals de Energiebelasting- een bedrag dat per kWh elektriciteit of Nm3 gas wordt geheven. De tarieven zijn ingedeeld in staffels die achtereenvolgens in een jaar kunnen worden doorlopen. Er zijn vier staffels (of schijven) waarbij bij elektriciteit nog een onderscheid wordt gemaakt in zakelijk en niet-zakelijk vanaf een verbruik van 10 miljoen kWh. De SDE++ is bedoeld om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030.

Wat betekent de ODE voor u?

De rekening voor het financieren was gelijk verdeeld tussen bedrijven en particulieren, maar dat is per 2020 veranderd. Bedrijven gaan twee derde van de kosten dragen en particulieren een derde. Vooral bedrijven met een hoog energieverbruik kunnen hoge kosten tegemoet zien, aangezien zij meer ODE belasting betalen. Van de lasten slaat nu 33% neer bij huishoudens en 67% bij bedrijven. In het Klimaatakkoord is derhalve afgesproken de ODE in de 3e en 4e schijf te verhogen. Deze verhoging slaat neer bij grootverbruikers. De jaarlijkse tarieven voor de ODE zullen ook na 2020 steeds vastgesteld worden conform de afspraken in het Klimaatakkoord.

Wat is de status van de ODE-tarieven?

Vanuit het bedrijfsleven zijn zorgen geuit over de effecten van de aanpassingen in de ODE op de gewenste verduurzaming. Als eerste stap hierin laat het kabinet een impacttoets uitvoeren om de specifieke effecten van het Klimaatakkoord op het MKB en het handelingsperspectief dat ondernemers wordt geboden via het Klimaatakkoord inzichtelijk te maken. De glastuinbouw wordt als relevante branche in deze impacttoets meegenomen. De uitkomsten van de monitoring en de mkb-impacttoets neemt de minister mee in de toekomstige besluitvorming over de ODE, waaronder de vaststelling van de tarieven voor 2021.