Spanningskwaliteit

Weet hoe robuust uw verbruikseenheden moeten zijn!

Op uw aansluiting kan de spanning variëren. De meest voorkomende variaties zijn spanningsdips, harmonischen, en snelle of langzame spanningsvariaties. Deze variaties kunnen in uw installaties leiden tot uitval of versnelde slijtage van apparatuur. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de spanningskwaliteit en moet zich aan wettelijke normen houden.

Waar gaat het over?

Sinds december 2013 is een grondig uitgewerkte norm voor spanningsdips opgenomen in de Netcode Elektriciteit. Deze norm geldt voor hoogspanningsnetten (>35 kV) en maakt onderscheid tussen spanningsdips afhankelijk van hun diepte en duur. Lange en diepe spanningsdips worden hinderlijke spanningsdips genoemd. VEMW heeft gepleit voor een norm, waardoor de netbeheerder bij een overschrijding van de norm voor hinderlijke dips een onafhankelijke partij opdracht moet geven onderzoek te doen naar de oorzaak.In geval van harmonische vervorming of snelle spanningsvariaties, is de netbeheerder gehouden aan internationaal gangbare normen. Deze kunt u hier vinden. Voor langzame spanningsvariatie is de netbeheerder verplicht zich te houden aan wettelijk vastgestelde grenswaarden voor het relevante spanningsniveau.

Wat betekent dit dossier voor u?

Wanneer uw bedrijf wordt geraakt door spanningsdips die zijn veroorzaakt in het hoogspanningsnet, dan heeft u recht op informatie over de oorzaak van de dips. Indien u rechtstreeks aangesloten bent op het hoogspanningsnet, moet de netbeheerder u zelfs, na uw eenmalig verzoek, bij elke spanningsdip actief informeren over diepte, duur, oorzaak en de kans op een eventuele vervolgdip.
VEMW heeft gepleit voor meer transparantie. Netbeheerders hebben hiertoe de website www.uwspanningskwaliteit.nl gelanceerd waar iedereen de meetresultaten kan bekijken van de lokale spanningskwaliteit. Wanneer in uw regio bijvoorbeeld een norm voor hinderlijke spanningsdips wordt overschreden moet de netbeheerder onderzoek laten doen naar de oorzaak, resultaten openbaar maken en maatregelen voorstellen om de oorzaak weg te nemen. Daarnaast rapporteert Movares jaarlijkse over de ontwikkeling van de spanningskwaliteit.

Wat is de status van dit onderwerp?

Voor spanningsdips is er in de Netcode Elektriciteit een inspanningsverplichting voor netten met een spanningsniveau hoger dan 35 kV opgenomen. VEMW dringt aan op een uitbreiding van de normen voor de verschillende aspecten van spanningskwaliteit, zodat ook aangeslotenen op lagere spanningsniveaus beschermd zijn. Eind 2017 is een codewijzigingsvoorstel voor normen op middenspanningsniveau ingediend. Naar verwachting neemt de ACM op korte termijn een besluit.