Gesloten distributiesystemen

Een particulier net en dan?

Het kan zijn dat u als zakelijke elektriciteitsgebruiker elektriciteit doorlevert aan anderen (derden). Het kan ook zijn dat u via de aansluiting van een ander bedrijf elektriciteit betrekt. Vaak is er dan sprake van een net. Een ieder die beschikt over het eigendom van een net moet voor dat net een netbeheerder aanwijzen. Wanneer uw net voldoet aan een aantal eisen kan er sprake zijn van een Gesloten distributiesysteem. In dat geval kunt u een ontheffing aanvragen van de plicht om een netbeheerder aan te wijzen. 

Rol VEMW
VEMW kan u adviseren over uw specifieke situatie. Beschikt u over een net of bent u aangesloten op een net van een ander; VEMW kent uw rechten en plichten. Als u beschikt over het eigendom van een net kan VEMW u van dienst zijn bij het in kaart brengen van de gevolgen. VEMW kan u ook begeleiden bij het aanvragen van een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem.  

Installatie, Net of directe lijn
Uit de elektriciteitswet volgt dat op een openbaar net verschillende afnemers kunnen zijn aangesloten:

 • Een afnemer die beschikt over een installatie
  U beschikt over een installatie als zich achter uw overdrachtspunt geen andere natuurlijke- of rechtspersonen bevinden die zijn aangesloten op uw elektriciteitsverbindingen.
 • Een afnemer die beschikt over een net
  U beschikt over een net als er naast uzelf één of meer andere natuurlijke- of rechtspersonen zijn aangesloten op uw  elektriciteitsverbindingen.
 • Een afnemer die beschikt over een directe lijn
  Er is sprake van een directe lijn als u beschikt over eigen elektriciteitsopwekking die voorziet in uw eigen behoefte en die van andere  natuurlijke  en of rechtspersonen die zijn aangesloten op uw stelsel van verbindingen.

Gebruik het handige VEMW-schema 'Stroomdiagram installatie, GDS of DL' om uw situatie te bepalen.

Gesloten distributiesysteem
Er is pas sprake van een gesloten distributiesysteem als uw net voldoet aan een aantal voorwaarden:

 • Het net moet liggen binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten;
 • Er mogen niet meer dan 500 afnemers zijn aangesloten;
 • Er morgen geen huishoudens zijn aangesloten.

Ontheffingsgronden
Als uw net voldoet aan de voorwaarden is er sprake van een gesloten distributiesysteem. De Autoriteit Consument en Markt kan u dan een ontheffing verlenen van de plicht om een netbeheerder aan te wijzen. Een ontheffing wordt verleend op de volgende twee gronden:

 1. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem is om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd of;
 2. het gesloten distributiesysteem transporteert elektriciteit primair voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven

Gevolgen
Als de ACM u een ontheffing verleent heeft dat een aantal belangrijke gevolgen. U zult aan een groot aantal eisen uit de Elektriciteitswet moeten voldoen. Daarnaast stelt de ACM in de ontheffing een aantal extra voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Het kan ook zijn dat uw aanvraag wordt afgewezen of dat er geen sprake van een GDS is, maar wel van een net. Dan zult u een netbeheerder moeten aanwijzen of het net moeten ontbinden. Een netbeheerder aanwijzen gaat gepaard met de overdracht van de economische waarde van het net aan een andere partij. Dat proces is beschreven in de AMVB waarde vaststelling.