Directe Lijn

Directe Lijn als alternatief!

Wanneer u als zakelijke elektriciteitsgebruiker zelf elektriciteit opwekt en een gedeelte doorlevert kan er sprake zijn van een net, maar ook van een directe lijn. Via een directe lijn kan een producent rechtstreeks  leveren aan afnemers zonder tussenkomst van het openbare net. Een directe lijn is geen net en ook geen installatie. Voor de Directe Lijn gelden minder zware eisen en verplichtingen dan voor een Gesloten distributiesysteem (GDS). Dit kan voor u als zakelijke gebruiker grote voordelen opleveren. Gebruik het handige VEMW- schema om uw situatie te bepalen.

Rol VEMW
VEMW kan voor u nagaan of er in uw situatie sprake is van een directe lijn. VEMW kan u assisteren bij het doen van een ‘melding Directe Lijn’ bij de ACM. Daarnaast is VEMW betrokken bij de discussies met verschillende stakeholders over de definitie en betekenis van de directe lijn.

Definitie

Over de definitie van directe lijn is veel discussie geweest. De definitie van directe lijn luidt als volgt:

“een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:

1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde verbruiker van 
elektriciteit, niet zijnde de producent of 

2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer verbruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke verbruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbe-hoefte van deze verbruikers;.

Er zijn dus twee varianten mogelijk. Van de eerste variant is sprake als een producent een elektriciteitsverbruiker voorziet van elektriciteit en beide partijen hebben geen aansluiting op het openbare net. Van de tweede variant is sprake als één van de twee partijen wel een aansluiting heeft op het openbare net en onderling met elkaar zijn verbonden.

Kenmerkend voor een Directe Lijn is dat zij bestaat uit een samenstel van één of meer productie-installaties en elektriciteitsverbruikende installaties die onderling, zonder tussenkomst van het openbare net, met elkaar zijn verbonden.

Voordelen Directe Lijn
Een Directe Lijn is een alternatief voor het aanvragen van een ontheffing voor een GDS.

  • Een Directe Lijn is niet gereguleerd en leidt daarom tot fors lagere (administratieve) lasten.
  • Een Directe Lijn biedt optimale directe levering tussen producent en elektriciteitsverbruiker in zowel technisch als economisch opzicht.
Melding
Wanneer er sprake is van een Directe Lijn moet de producent dit melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM beoordeelt de melding niet inhoudelijk. ACM toetst alleen de door u aangeleverde informatie. Als de melding compleet is, zet de ACM uw melding in het “Register van Directe Lijnen”. Hiermee staat uw rechtspositie eenduidig vast.

Producent en leverancier
Zoals uit de definitie blijkt moet er sprake zijn van een producent en een leverancier. Een producent is een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het opwekken van elektriciteit. Dat kan een aparte bedrijfsentiteit zijn die binnen uw bedrijf uw warmte-krachtinstallatie (WKK) exploiteert. Er kan ook sprake zijn van een joint venture met een elektriciteitsproducent of een directe verbinding met een productie-installatie van een elektriciteitsproducent.

Onder een leverancier wordt verstaan: een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het leveren van elektriciteit. Ook hier kunt u denken aan een (interne) bedrijfsentiteit die de levering van elektriciteit tussen de productie-installatie en de verschillende elektriciteitsverbruikers mogelijk maakt.