Elektriciteit

Een betrouwbare en betaalbare elektriciteitsvoorziening

Een betrouwbare levering van elektriciteit is geen vanzelfsprekendheid. Laat staan dat bedrijven elektriciteit zonder meer tegen een optimaal tarief geleverd krijgen. De energiewaardeketen levert niet automatisch concurrerende producten en diensten. De overheid is hier nog deels of zelfs geheel aandeelhouder in. Voor de zakelijke intensieve elektriciteitsgebruikers is het van belang dat zij georganiseerd zijn om tegenwicht te bieden.

Betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening

Nieuwe regelgeving en sterk veranderende marktomstandigheden maken een betrouwbare energievoorziening niet zonder meer vanzelfsprekend. VEMW komt op voor behoud van de hoge betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet en pleit betere normering en meer transparantie met betrekking tot spanningskwaliteit.

Beheersbaarheid van energiekosten

De hoge mate van concentratie in combinatie met fysieke barières om de elektrciteitsmarkt te betreden zorgen ervoor dat uw elektriciteitsrekening plotseling explosief kan stijgen. VEMW staat voor een goed functionerende Europese elektriciteitsmarkt, maximale kostentransparantie en onafhankelijk toezicht.

Keuzemogelijkheden van energieaanbieders

Op papier kent Nederland een vrije elektriciteitsmarkt. In de praktijk valt er nog veel te verbeteren voordat van een echt goed functionerende markt kan worden gesproken. Ondernemers worden nog teveel beperkt in hun keuzes ten aanzien van hun energiebeleid. VEMW pleit voor maximale marktwerking en betere regulering van netwerken.

Keuzevrijheid en ruimte om te ondernemen

Kunnen kiezen is voor zakelijke energiegebruikers van essentieel belang. Alleen dan kunnen zij het gebruik van elektriciteit in hun bedrijfsvoering optimaliseren. VEMW pleit voor regels die doelmatig en flexibel zijn en daarmee ruimte geven voor het optimaliseren van bedrijfsprestaties.