Terug naar nieuws

Kamerbrief pleit voor versnelling congestiemanagement

Maatregelen tegen vol stroomnet in drie provincies versneld en uitgebreid

Elektriciteit Netwerken, Wet- en regelgeving26 april 2024Matthieu van den Beld

Het elektriciteitsnet in de regio Flevoland-Gelderland-Utrecht loopt zo snel tegen de capaciteitsgrenzen aan dat de reeds voorziene maatregelen in deze regio versneld ingevoerd en uitgebreid worden. Dit is nodig ondanks de forse investeringen van de netbeheerders, omdat de capaciteitsbehoefte sneller groeit dan de netbeheerders het net kunnen uitbreiden. Een deel van de maatregelen wordt in eerste instantie in Utrecht toegepast.

Tijdelijke extra productie

Sommige knelpunten op het stroomnet kunnen worden opgelost door - naast batterijen - tijdelijk en alleen tijdens piekmomenten extra elektriciteitsproductie (gasgeneratoren) neer te zetten. Op de lange termijn moet dit leiden tot een daling van de CO2-uitstoot. Hiervoor kijken de netbeheerders zowel naar bestaande als nieuwe installaties.

Aanpassingen regionale netten

De netbeheerders nemen (technische) maatregelen om meer ruimte op het stroomnet te creëren. Zo worden 4 belangrijke hoogspanningsstations in de regio zo snel mogelijk verzwaard. TenneT, Stedin en Liander onderzoeken daarnaast de mogelijkheid om het bestaande net tijdelijk zwaarder te belasten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte tot het stroomnet is uitgebreid. Het onderzoek kijkt ook expliciet naar de risico’s van deze extra belasting. In Utrecht wordt een 'tijdelijke schakelstand' ingebouwd waardoor het stroomnet langere pieken aan kan.

Flexibiliteit bedrijven

Het wordt financieel aantrekkelijker voor grootverbruikers om hun stroomverbruik (deels) buiten de spits te verplaatsen. Daarnaast wordt het mogelijk voor grootverbruikers om contracten af te sluiten met maximaal 50 procent korting op de nettarieven als zij minder of geen elektriciteit gebruiken tijdens de spits. Toezichthouder ACM heeft hiervoor verschillende (ontwerp)besluiten genomen. Met deze maatregelen kan er meer ruimte ontstaan voor bedrijven die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, verduurzaming van woningen en woningbouw.

Bedenkingen

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Hoewel we blij zijn dat er meer aandacht is voor de gebieden waar de problemen rondom netcongestie het grootst zijn, blijven we achter de feiten aan lopen. De maatregelen die netbeheerders gaan nemen om meer ruimte op het elektriciteitsnet te creëren hadden reeds genomen moeten worden. Daarnaast dienen deze maatregelen niet alleen in Flevoland, Gelderland en Utrecht genomen te worden maar overal waar netcongestie heerst of dreigt. Hiermee kan voorkomen worden dat eenzelfde situatie zich later in andere gebieden voordoet. Het is nu te laat om de situatie in FGU te voorkomen maar de hoop is dat er van deze problemen geleerd wordt en maatregelen in de toekomst eerder genomen worden.”

Grünfeld vervolgt: “Het verbaast ons dat de flexibele contracten, de alternatieve transportrechten, in deze brief genoemd worden als maatregelen om de problemen in FGU aangedragen worden. Deze contractvormen dienen namelijk landelijk beschikbaar te komen. Daarnaast zullen ze op korte termijn geen soelaas bieden: in het ontwerpbesluit van de ACM staat dat het pas vanaf 1 april 2025 in werking treedt. VEMW pleit dan ook voor een versnelde inwerkingtreding van dit besluit met de verplichting voor netbeheerders om alle contractvormen voor alle aangeslotenen beschikbaar te stellen.”

Bron: ministerie van EZK, 25 april 2024