Terug naar nieuws

VEMW: voorstel kabinet voor verhoging CO2-heffing industrie volstrekt onverantwoord

PBL-waarschuwing en -advies in de wind geslagen

Klimaat Belastingen, Emissie15 april 2024Jacques van de Worp

Het kabinet stelt voor de nationale CO2-heffing vanaf 2028 te verhogen van 145 naar 216 euro/ton (2030) voor bedrijven die meer dan 50 kton/jr uitstoten. Daarmee wordt een waarschuwing en advies van PBL in de wind geslagen. VEMW vindt het voorstel volstrekt onverantwoord.

Voorstel

Een verlaging van CO2-emissie van de industrie van 50 Mton in 2021 naar 29,1 Mton in 2030 is een doel van het inmiddels demissionaire kabinet Rutte 4. Huidig beleid kan in 2030 al voor een flinke reductie (15 tot 18,5 Mton) zorgen bij bedrijven onder de CO2-heffing. Drie jaar geleden werd de CO2-heffing industrie van kracht. Verhogen van het heffingstarief van 145 naar 165 euro/ton in 2030 kan 0 tot 4 Mton extra reductie opleveren. Pas bij een forse verdere verhoging naar 200 tot 265 euro worden ook de duurste reductiemaatregelen rendabel en kan de emissie verder dalen met nog enkele Mtonnen. Het demissionaire kabinet stelt nu voor de heffing vanaf 2028 te verhogen van 145 naar 216 euro/ton in 2030 voor bedrijven die meer dan 50 kton CO2/jaar uitstoten. Dit betreft zo’n 80 van de 350 EU-ETS-plichtige bedrijven in ons land.

Advies

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft de ministeries van Financiën en EZK niet positief geadviseerd over de voorgestelde plannen. Als op tijd is voldaan aan de randvoorwaarden (beschikbaarheid energiedragers, infrastructuur en vergunningen) zorgt bestaand beleid al voor een flinke emissiereductie in de industrie. Een lichte verhoging van de CO2-heffing kan enkele megatonnen extra reductie opleveren, maar om ook de laatste paar megatonnen tot het heffingsdoel te overbruggen zou de CO2-heffing fors moeten stijgen. Bij zo’n hoog tarief kunnen bedrijven ook hun productie in Nederland verminderen in plaats van te investeren in emissiereductie. Daarmee is in de berekeningen geen rekening gehouden. Maatwerkafspraken met de grootste emittenten zouden volgens PBL een geschikt alternatief voor zo’n fors hogere heffing kunnen zijn.

Volstrekt onverantwoord

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “dit is een volstrekt onverantwoord besluit van het kabinet. Het levert ernstige schade op aan het investeringsklimaat en de geloofwaardigheid van de overheid. Nederland zet zich hiermee buitenspel voor investeringen in ons duurzame verdienvermogen. Bedrijven hebben nu al last van ernstige verstoring van het gelijke speelveld met de ons omringende landen, zoals ook E-Bridge begin april vaststelde in opdracht van de minister. En PBL adviseert tegen een verhoging van de heffing voor de industrie omdat die niet doelmatig is, en beveelt aan om maatwerk te onderzoeken.”

Bron: ministerie van EZK