Terug naar nieuws

ACM: investeringsplannen netbeheerders moeten meer inzicht geven en beter onderbouwd zijn

Toezichthouder onderneemt actie n.a.v. zorgen van VEMW e.a. over gebrek aan transparantie

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken10 april 2024Jacques van de Worp

Toezichthouder ACM heeft de nieuwe investeringsplannen van de elektriciteitsnetbeheerders getoetst en afspraken gemaakt over een verbetertraject. Met een focus op onderbouwing van keuzes, oorzaken van vertragingen en melding van onderinvesteringen.

Procedure

De netbeheerders gas en elektriciteit zijn wettelijk verplicht elke twee jaar hun beoogde investeringen te toetsen op doelmatigheid. In deze investeringsplannen moeten de netbeheerders op basis van toekomst scenario’s uiteenzetten welke capaciteits- en kwaliteitsknelpunten zij voorzien en hoe deze knelpunten opgelost worden doormiddel van investeringen. Voordat de investeringsplannen naar de ACM en het ministerie ter toetsing op doelmatigheid en nut en noodzaak worden gestuurd, worden ze ter consulatie voorgelegd aan de markt. De uiteindelijke investeringen die in de investeringsplannen staan worden dan vastgelegd voor twee jaar tot de volgende investeringsplannen gepubliceerd worden. In 2023 zijn de investeringsplannen 2024-2033 voorgelegd ter consulatie aan de markt. Ook VEMW heeft op de consultaties gereageerd met een zienswijze.

Toetsing ACM

De ACM heeft bij de toetsing van de investeringsplannen de nadruk gelegd op transparantie. Gezien de krapte op de elektriciteitsnetten en de onzekerheid die dat met zich meebrengt voor bedrijven en consumenten is het belangrijk dat netbeheerders duidelijk laten zien welke keuzes ze maken en welke projecten zij wanneer uitvoeren en waarom. Uit de toets van de ACM blijkt dat investeringsplannen van Enexis, Liander, Stedin en TenneT die helderheid nu niet bieden.

Verbeterplan

De ACM heeft met Enexis, Liander, Stedin en TenneT afgesproken dat zij uiterlijk 1 september 2024 een verbeterplan met concrete mijlpalen opstellen. Hierin werken zij uit hoe ze de navolgbaarheid van prioritering inzichtelijker maken. De toezichthouder zal de voortgang van de verbeterplannen monitoren.

Het toetsen van investeringsplannen van netbeheerders door de ACM is oorspronkelijk ingevoerd om de noodzakelijkheid van investeringen te controleren. Inmiddels is de congestieproblematiek zo groot geworden dat er meer zorgen zijn over de vraag of elektriciteitsnetbeheerders investeringen tijdig kunnen doen. Omdat netbeheerders niet alles tegelijk kunnen doen is het belangrijk dat netbeheerders duidelijkheid geven over hun planning en eventuele redenen van vertraging. ACM gaat in gesprek met het ministerie van EZK over de toekomstige toets van investeringsplannen. De ACM heeft een brief over de toets van de investeringsplannen, de melding van onderinvesteringen en het verbetertraject naar de minister van Economische Zaken en Klimaat gestuurd.

Handelingsperspectief

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “We zijn blij dat de ACM onze zorgen deelt en nu ook de netbeheerders daarop aanspreekt. De congestie op de elektriciteitsnetten neemt inmiddels ernstige vormen aan. De elektriciteitsgebruikers die een verzwaring van hun bestaande of een nieuwe aansluiting willen, moeten daar vaak lang en soms jaren op wachten. Vaak ook in onduidelijkheid of onwetendheid. Dat beperkt hen in hun handelingsperspectief om het energiegebruik te verduurzamen, en komt de financieel-economische positie van de onderneming niet ten goede. Het is voor afnemers noodzakelijk om te weten welke projecten wanneer uitgevoerd worden en waarom. VEMW vindt het belangrijk dat ACM in haar advies aan het ministerie van EZK nadrukkelijk aandacht vraagt voor de problematiek, tot concrete afspraken komt met de netbeheerders over een verbeterplan, en toezegt om de voortgang strak te monitoren.”

Bron: ACM, 9 april 2024