Terug naar nieuws

Noodzaak versterking rechtszekerheid en herstel juridische positie aangeslotenen

VEMW presenteert standpunten toekomstige Energiewet tijdens rondetafelgesprek in Tweede Kamer

Elektriciteit Wet- en regelgeving27 maart 2024Paul Villalobos Valdivia

Vandaag heeft Algemeen directeur, Hans Grünfeld, tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer de opvatting van VEMW over de Energiewet gepresenteerd. Hij vroeg daarbij aandacht voor twee ongewenste effecten van het wetsvoorstel: verslechtering van de positie van netgebruikers tegenover netbeheerders en toename van onzekerheden als gevolg van onduidelijkheden. Ter voorbereiding van dit gesprek is een zienswijze ingediend in de vorm van een position paper (zie onderaan pagina).

Inbreng VEMW

Hans Grünfeld vestigde tijdens het gesprek de aandacht op de broodnodige uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet, rechtszekerheid voor netgebruikers, samenwerking tussen netbeheerders en marktpartijen, en het belang en gebruik van data in het energiesysteem. Het ontbreken van duidelijkheid op tal van terreinen creëert onnodige en onwenselijke onzekerheden voor partijen. Zo wordt het recht op een aansluiting voorwaardelijk gemaakt aan de afwezigheid van congestie, zonder dat heldere criteria in de wet zijn opgenomen voor de onderbouwing hiervan. Ook mogen netbeheerders voortaan zelf bepalen waar het overdrachtspunt ligt, dat de grens markeert tussen het openbare net en de installatie van aangeslotenen. Het gevolg hiervan kan onder meer zijn dat netgebruikers niet langer eigenaar zijn van transformatoren of niet langer duurzame energieproductie op hun installatie kunnen aansluiten. Als laatste punt onderstreepte VEMW het belang van de afbakening van de activiteiten van infrabedrijven. In het bijzonder de onwenselijkheid van het beheer van waterstofopslag en waterstofterminals door de toekomstige waterstof systeembeheerder.

Samenwerking essentieel voor energietransitie

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De nieuwe Energiewet biedt kansen om de energietransitie te ondersteunen en zelfs te versnellen. Zoals de afgelopen jaren is gebleken zijn netbeheerders helaas niet in staat gebleken om aan de opgave die voor hen ligt te voldoen. Samenwerking tussen netbeheerders en marktpartijen is daarom cruciaal en dient daarom in de wet verankerd te worden. We zien in het huidige voorstel voor de Energiewet dat de juridische positie van marktpartijen verslechtert ten opzichte van de huidige positie zoals verankerd in de Elektriciteits- en de Gaswet. In tegenstelling tot bedrijven hebben netbeheerders door hun positie als monopolist geen prikkel om daadwerkelijk te luisteren naar hun klanten. In de huidige wet is deze prikkel verwerkt in de verplichting die op netbeheerders rust om overleg te voeren met representatieve organisaties van netgebruikers. Deze essentiële waarborg voor inbreng van marktpartijen ontbreekt in het wetsvoorstel Energiewet. Juist in deze tijd waarin samenwerking centraal dient te staan, en het feit dat de energietransitie een gemeenschappelijke opgave is, is het waarborgen van de positie van alle partijen essentieel. ”