Terug naar nieuws

Drinkwaterbedrijf Vitens op zoek naar nieuwe bronnen

Drinkwater 6 maart 2024Roy Tummers

Vitens gaat op zoek naar nieuwe drinkwaterbronnen in Salland. Dit voorjaar gaat het bedrijf veldonderzoeken doen naar de bodemopbouw en waterkwaliteit in het gebied tussen Zwolle en Ommen. Daar lijkt het gebied tussen de Overijsselse Vecht en het spoor de beste papieren te hebben. Uit eerder onderzoek bleek dat het in potentie gaat om de winning van 6 tot 10 miljoen kuub water per jaar in Salland.

Drinkwatertekort

De vraag naar drinkwater stijgt door de groei van de bevolking, economische groei en klimaatverandering. In november 2021 luidde Vitens nog de noodklok over de watertekorten in de provincie Overijssel. Het bedrijf liet weten dat uitbreiding van het aantal winlocaties stagneert, met name vanwege door trage processen en procedures. Dit ondanks het beroep dat Vitens deed op de provincie vanwege de urgentie en de zorgplicht ten aanzien van het duurzaam veiligstellen van de drinkwatervoorziening van Overijssel. Het drinkwatertekort leidde ertoe dat Vitens meerdere drinkwateraanvragen van bedrijven moest weigeren.

Diepe grondwaterwinning

In 2023 onderzocht de provincie Overijssel welk gebied in Salland het meest geschikt is voor een grondwaterwinning. Bij dit onderzoek werd gekeken naar de technische haalbaarheid, maar ook naar andere factoren zoals landbouw, natuur en landschap. Het gebied tussen de Overijsselse Vecht en de spoorlijn tussen Zwolle en Raalte kwam als beste uit de bus. De bodem in het gebied bestaat uit meerdere lagen, waarvan het grootste deel een tientallen meters dikke kleilaag is. Daardoor staat het water uit de verschillende bodemlagen amper met elkaar in contact. Vitens wil het water winnen dat onder de diepe kleilaag zit.

Besluitvorming in 2027

De veldonderzoeken zijn de eerste stap in de zoektocht naar een nieuwe bron in Salland. Er worden bodemgegevens verzameld en de effecten van mogelijke winlocaties, onder andere op de omgeving, worden in beeld gebracht. Vitens verwacht in 2027 een definitief besluit te nemen over de hoeveelheid water en de locatie. Het is uiteindelijk aan de provincie Overijssel om aan Vitens een vergunning te verlenen voor het oppompen van grondwater.

Sleutelrol voor provincies

VEMW heeft eerder gewaarschuwd voor het vastlopen van de waterafhankelijke economie in Oost- en Midden Nederland. Alle partijen zijn aan zet om nog grotere problemen te voorkomen: bedrijven moeten duurzaam omgaan met drinkwater (en zo nodig kijken of inzet van andere waterbronnen mogelijk is) en Vitens moet er alles aan doen om de drinkwatervoorziening te borgen. De sleutelrol ligt bij de provincies. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor het regionale ondernemingsklimaat dienen zij vergunningen sneller en makkelijker af te geven. Verzoeken voor nieuwe locaties waar grondwater kan worden gewonnen moeten prioriteit krijgen. Waar nodig moeten regels of procedures worden veranderd.

Bron: Waterforum en VEMW