Terug naar nieuws

VEMW: bied bedrijven het perspectief om de energietransitie door te kunnen maken!

ACM zet extra in op versnelling energietransitie in een goed werkende energiemarkt

Elektriciteit Klimaat Beleid en toezicht, Netwerken30 januari 2024Jacques van de Worp

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat in 2024 naast aan een veilige en betrouwbare online omgeving extra aandacht besteden aan een goed werkende energiemarkt. Daarnaast zet de ACM zich in om de energietransitie te versnellen en de ontwikkeling naar een duurzamere samenleving te steunen. Volgens VEMW uitstekende uitgangspunten mits bedrijven het perspectief wordt geboden om de energietransitie door te kunnen maken.

Versnellen transitie

ACM wil volgens haar ‘Focus werkzaamheden van de ACM voor 2024’ bijdragen aan een versnelling van de energietransitie ‘voor alle mensen en bedrijven’. De ACM werkt verder aan maatregelen om de filevorming op de elektriciteitsnetten in Nederland (‘netcongestie’) aan te pakken. Bijvoorbeeld via regels om flexibel gebruik van het elektriciteitsnet te stimuleren. Daarnaast stelt de ACM dit jaar de hoofdlijnen vast van een nieuwe methode voor de berekening van de inkomsten en tarieven van netbeheerders vanaf 2027 (‘REG2027’). De toezichthouder beoogt hiermee de netbeheerders perspectief te bieden op ruimte voor investeringen in de uitbreiding van de netten. De ACM blijft de tarieven van leveranciers en de ontwikkelingen in de energiemarkt scherp in de gaten houden via de maandelijkse monitor en optreden tegen misleiding en agressieve werving.

Verduurzamen economie

Om de ontwikkeling naar een duurzamere economie te steunen, richt de ACM zich op voorlichting en de aanpak van onjuiste duurzaamheidsinformatie. Via voorlichting krijgen consumenten de juiste informatie zodat ze geïnformeerd keuzes kunnen maken en niet worden misleid. Bij de aanpak van misleidende duurzaamheidsclaims ligt de focus de komende tijd op de vervoerssector. Daarnaast geeft de ACM advies over de mededingingsregels aan bedrijven die onderlinge duurzaamheidsafspraken willen maken.

Bieden perspectief

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “ACM wil bijdragen aan een versnelling van de energietransitie voor alle mensen en bedrijven in Nederland. Dat is een uitstekend uitgangspunt mits naast duurzaamheid de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de elektriciteits- en gasvoorziening niet uit het oog wordt verloren. We verwachten dat ACM meer gaat doen om netcongestie nu en in de toekomst te beperken. Door strikter toe te zien op naleving van de wettelijke taken van de netbeheerders (voldoende investeren) en het maximaal toepassen van het flexibiliteitsinstrumentarium (beperken congestieproblemen). Daarnaast heeft ACM ook een taak m.b.t. het monitoren en handhaven vanuit de economische concurrentiepositie. De recente double-digit tariefstijgingen voor gebruikmaking van de hoogspanningsnetten (EHS en HS) leiden niet alleen tot een enorme kostenstijging voor de zakelijke energiegebruikers, maar lopen daarmee ook in toenemende mate uit de pas met de ons omringende landen. VEMW pleit dan ook voor een fundamentele herbezinning op de wijze van financiering van de netten. Daarbij gaat het enerzijds om de vraag welke partijen netkosten moeten dragen omdat ze deze kosten veroorzaken (invoeders versus afnemers) en anderzijds om de vraag welk deel van de kosten toe te rekenen zijn aan de gebruikers, en welk deel uit de algemene middelen gelet op – onder meer transitie gerelateerde - overwegingen van nationaal belang. Bedrijven in Nederland moeten immers wel de energie- en industrietransitie door kunnen maken om zo ook met oplossingen een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren aan die transitie.”

Bron: ACM