Terug naar nieuws

Bedrijfsleven, kennissector en overheid leggen gezamenlijke innovatie-inzet vast

Elektriciteit Gassen Klimaat Besparing, Emissie3 november 2023Jacques van de Worp

De gezamenlijke inzet binnen het zogenoemde missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet wordt jaarlijks 5,7 mrd euro. Van dit jaarlijkse budget komt 4,3 mrd euro uit publieke middelen en 1,4 mrd euro uit het bedrijfsleven. Dat is afgesproken in het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027. Het convenant is ondertekend door minister Adriaansens met meer dan 30 partners uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties.

MMIP

Het missiegedreven innovatiebeleid kent vijf missies en een reeks meerjarige programma’s (MMIP’s) die daar invulling aan geven. Die in detail beleidsmakers, innovators, onderzoekers en politici helpen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen op het gebied van energietransitie, circulaire economie, gezondheid en zorg, landbouw/water en voedsel en veiligheid. Sleuteltechnologieën, digitalisering en opschaling zijn cruciaal om tot een duurzaam maatschappelijk verdienvermogen te komen.

Convenant

In het KIC geven de partners van het convenant aan welke middelen zij verwachten in te zetten. Vanuit het ministerie van EZK is onder andere de nieuwe Innovatieregeling voor Publiek Private Samenwerking (PPS-I) ingezet. Hiervoor is 180 mln euro beschikbaar. De nieuwe PPS-I regeling is beter toegerust om samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen bij te dragen aan het oplossen van de uitdagingen in de acht kennis en innovatie agenda’s (KIA’s). Zo zijn onder meer de voorwaarden voor meer toepassingsgericht onderzoek verbeterd, waardoor samenwerkingsprogramma's ook meer ten behoeve van het mkb kunnen worden ingezet.

Ambitie

De Nederlandse uitgaven (publiek en privaat) aan onderzoek en ontwikkeling bedragen op dit moment 2,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Doelstelling van het kabinet is een groei van deze uitgaven met 30 procent naar 3,0 procent van het bbp, zonder dat het private aandeel daalt. In het nieuwe KIC wordt meer ingezet op het brengen van kennis en innovaties naar de markt. Bijvoorbeeld door de financiering van innovatieve ondernemers vanuit de Regionale Ontwikkeling Maatschappijen (ROM’s) en Invest-NL.

Onderzoeksfaciliteiten

Het ministerie van EZK maakte gisteren ook bekend dat verschillende Nederlandse toegepaste onderzoeksorganisaties (TO2) en Rijkskennisinstellingen 184 mln euro financiering krijgen voor 14 hoogwaardige en toekomstbestendige faciliteiten voor onderzoek. Die faciliteiten zijn van belang voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. De ondersteuning gaat naar onder andere waterstofaandrijving, biobased bouwmaterialen, voedselveiligheid en digitale gegevensinfrastructuur voor de analyse van complexe en vertrouwelijke datastromen t.b.v. het toepassen van data en smart industry. In 2024 kan nog eens 100 mln euro beschikbaar komen voor nadere voorstellen voor zowel het monitoren van broeikasgassen, klimaat en luchtkwaliteit als digitalisering door het toepassen van data. Ook in de jaren hierna zijn er financieringsrondes gepland voor nog eens 190 mln euro vanaf 2025.

Bron: ministerie van EZK