Terug naar nieuws

Tweede Kamer heeft oog voor noodzaak geleidelijkheid uitfasering energieopwekking met gas en kolen

Handelingsperspectief bedrijven en betrouwbaarheid energievoorziening hand in hand

Elektriciteit Gassen Klimaat Belastingen1 november 2023Jacques van de Worp

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer oog gehad voor een geleidelijke uitfasering van elektriciteits- en warmteopwekking door middel van de fossiele energiedragers aardgas en steenkool. Dat is van groot belang voor het handelingsperspectief van bedrijven en voor de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.

Energietransitie

Grootverbruikers van energie - zoals in de industrie – maken grote stappen als het gaat om de energietransitie. De Klimaat- en Energieverkenning KEV2023, de forse overtekening van het stimuleringsinstrument SDE++ en de voortgang m.b.t de meerjarenafspraken met de 15 grootste emittenten van Nederland laten zien dat de bedrijven op koers liggen als het gaat om realisatie van de 2030 klimaatdoelstellingen. Tegelijkertijd is de realiteit dat de benodigde – capaciteit op de – infrastructuur (elektriciteit, CCS, waterstof en warmte) achterblijft.

Normeren en beprijzen

Het inmiddels demissionaire kabinet heeft fors ingezet op het normeren en beprijzen van de emissie van broeikasgassen. Dat blijkt onder meer uit de voorstellen om de belasting op het gebruik van aardgas te verhogen en de vrijstellingen en tariefvoordelen op de energiebelasting voor onder meer warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK), elektriciteitsproductie op kolen en gas, en metallurgische en mineralogische productieprocessen versneld te stoppen: gas in 2025 (stop inzet voor elektriciteitsproductie per 2035) en kolen in 2027 (stop per 2030).

Uitfasering

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij prijzen ons gelukkig dat een meerderheid van de Tweede Kamer met amendementen en moties op de kabinetsvoorstellen m.b.t. het Belastingplan 2024 oog heeft gehad voor de stappen die bedrijven en instellingen zetten m.b.t. de transitie van hun energiebehoefte en productieprocessen. Na een gedegen impactanalyse van onder meer Trinomics en Blueterra, is gebleken dat deze transitie niet zomaar overnacht kan plaatsvinden. Er is sprake van een infasering van duurzaam en uitfasering van fossiel. En dan moet ook de energievoorziening met in toenemende mate intermitterende productie nog eens betrouwbaar blijven. Dat gaat de komende jaren – ook volgens landelijk netbeheerder TenneT - niet zonder de inzet van aardgas, waarbij de bijdrage van WKK uit de industrie en glastuinbouw op vele uren van het jaar noodzakelijk is. Het is verstandig dat de Kamer met amendementen de bedrijven nu – voorwaardelijk - meer ruimte geeft om de transitie door te maken, en met een jaarlijkse evaluatie van de belastingmaatregelen vinger aan de pols houdt. Zo wordt de inputvrijstelling energiebelasting voor WKK niet per 1 januari 2025 opgeheven, maar komt er een 5-jarige stapsgewijze uitfasering, die bijdraagt aan het handelingsperspectief voor elektrificatie van de warmtebehoefte. Per motie is de regering verzocht een analyse te maken van de stapeling van alle voorgestelde en alle aangenomen maatregelen die gericht zijn op de metallurgische en mineralogische sector. Met een verkenning en voorbereiding van additioneel beleid, zoals een aangepast afbouwpad of stimulerend beleid.”   

Op 11 en 12 december 2023 vindt de plenaire behandeling in de Eerste Kamer plaats, met stemmingen een week later (19 december).