Terug naar nieuws

Rechter geeft groen licht voor aanleg CCS-project Porthos

Aantasting omliggende Natura 2000 gebieden tijdelijk en beperkt

Klimaat Beleid en toezicht, Vergunning16 augustus 2023Jacques van de Worp

De Raad van State geeft groen licht voor het Porthos project dat beoogt CO2 uit de Rotterdamse haven op te slaan onder de Noordzee. De rechter komt tot de conclusie dat het project wel leidt tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000-gebieden, maar dat deze daarvan geen “significante gevolgen” ondervinden. De uitspraak is goed nieuws voor realisatie van de klimaatdoelen.

Porthos-project

Het inpassingsplan ‘Porthos transport en opslag van CO2’ maakt het mogelijk om CO2 afkomstig van industrie uit het Rotterdamse havengebied op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Hiervoor wordt een CO2-transportleiding aangelegd vanuit het havengebied naar de Noordzee. Ook wordt een compressorstation gebouwd aan de Aziëweg in Rotterdam en wordt het gasproductieplatform P18-A in de Noordzee omgezet in een platform voor de opslag van CO2. De minister van EZK heeft hiervoor vergunningen verleend.

De ministers maakten voor het Porthos-project aanvankelijk gebruik van de zogenoemde bouwvrijstelling. In een tussenuitspraak in deze zaak oordeelde de RvS Afdeling bestuursrechtspraak in november vorig jaar dat die niet gebruikt mag worden. Dat betekende dat de ministers voor het project een individuele beoordeling van de stikstofgevolgen moesten maken. Die was tijdens de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak al gemaakt, maar de bezwaarmaker, de Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB), had daarop nog niet kunnen reageren. Na de tussenuitspraak kwam MOB met een reactie op de individuele beoordeling. Volgens de milieuorganisatie schiet deze beoordeling op meerdere punten tekort en worden daardoor de stikstofgevolgen van het project onderschat.

Uitspraak

Met de uitspraak vandaag van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) blijven het zogenaamde inpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor het Porthos-project in stand. Dat betekent dat het Porthos-project mag doorgaan. De minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat uitgesloten is dat het project acht omliggende Natura 2000-gebieden aantast.

De RvS stond in deze zaak voor de vraag of de beoordeling van de stikstofgevolgen van het Porthos-project de toets der kritiek kan doorstaan, en dat is het geval. Het project leidt wel tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000-gebieden, die varieert tussen 0,01 mol en 0,57 mol stikstof per hectare per jaar. Maar de ministers hebben - aldus de RvS - op basis van objectieve gegevens aangetoond dat in dit geval is uitgesloten dat deze natuurgebieden daarvan “significante gevolgen” ondervinden. De beoordeling van de stikstofgevolgen is bovendien op basis van de juiste uitgangspunten en met “de vereiste diepgravendheid” verricht. Er is daarmee volgens de rechter voldaan aan de eisen van het natuurbeschermingsrecht.

Drempelwaarde

De vrees van milieuorganisatie MOB dat hiermee een drempelwaarde zou ontstaan voor toekomstige projecten, is niet terecht volgens de Afdeling bestuursrechtspraak, die in de uitspraak benadrukt dat voor elk plan of project een ecologische analyse van de gevolgen moet worden gemaakt. Daarbij wordt gekeken naar de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het Natura 2000-gebied. Ook bij een tijdelijke en beperkte toename, zoals bij het Porthos project.