Terug naar nieuws

Ruim 270 mln euro voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten

Klimaat Emissie, Subsidie8 maart 2023Jacques van de Worp

Het kabinet stelt een aantal subsidieregelingen beschikbaar voor energie-innovatieprojecten en de verduurzaming van de industrie. Gericht op innovatie of investeringen om CO2-uitstoot te verminderen. Met als doel de industrie te verduurzamen en de ontwikkeling van innovaties te versnellen. Totale beschikbare budget: ruim 270 mln euro.

DEI+: demonstratie 

He kabinet stelt 74 mln euro beschikbaar voor de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Met deze regeling worden bedrijven en kennisinstellingen ondersteund in het uitvoeren van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in 2030. De projecten moeten bijdragen aan een CO2-vrij, doelmatig en flexibel elektriciteitssysteem, een aardgasvrije gebouwde omgeving of een klimaatneutrale en circulaire industrie. De regeling staat open van 15 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023.

VEKI: versnelling

Voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is 138 mln euro beschikbaar. Deze regeling ondersteunt CO2-besparende maatregelen waarvan de werking weliswaar bewezen is, maar die vaak nog niet rendabel, zijn, een hoge terugverdientijd hebben of extra ondersteuning nodig hebben. Deze investeringen dragen bij aan het verduurzamen van de industrie. Ze beogen het aantrekkelijker en makkelijker te maken voor bedrijven om nieuwe oplossingen te bedenken en daarin te blijven investeren. De VEKI is aan te vragen van 15 maart 2023 tot en met 9 januari 2024.

HER+, TSE en SDE++

Enkele andere regelingen die dit voorjaar worden opengesteld zijn de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) en tenders voor de Topsector Energie (TSE). Deze regelingen moeten er onder meer voor zorgen dat de energietransitie betaalbaarder wordt en innovaties in de industrie op het gebied van circulaire economie worden gestimuleerd. De grote 'motor' van de energietransitie in de industrie is en blijft de SDE++ met een budget van zo'n 8 mrd euro in de 2023-ronde.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regelingen uit en heeft een overzichtspagina gemaakt voor de verschillende regelingen.