Terug naar nieuws

SDE++ subsidieronde voor 2023 aangekondigd

VEMW verheugd over onderzoek naar maatschappelijke kosten en warmtepompen

Klimaat Emissie, Subsidie22 februari 2023Jacques van de Worp

De minister voor Klimaat en Energie heeft de SDE++ subsidieronde voor 2023 aangekondigd. Er is één openstellingsperiode (6 juni t/m 6 juli), een budget van 8 mrd euro en er worden hekjes geplaatst om alle gewenste technologieën aan bod te kunnen laten komen. VEMW is verheugd over de toezegging om nadere onderzoeken te doen naar maatschappelijke kosten en meervoudige warmtepompen (procesintegratie).    

Budget

Het budget van 8 mrd euro is net als in 2022 (13 mrd euro) aanzienlijk meer dan het openstellingsbudget in 2020 en 2021 (beiden 5 mrd euro). De verwachte uitgaven zijn lager dan in 2022 door de actuele hoge energie- en CO2-prijzen, waardoor het mogelijk is om een openstellingsbudget van 8 mrd euro vast te stellen bij dezelfde beschikbare kasruimte. Als alle projecten worden gerealiseerd, dan levert dit naar verwachting grofweg 4 Mton CO2-reductie op in 2030. De extra 3 mrd euro openstellingsbudget komt overeen met een CO₂-reductie van circa 1,5 Mton CO₂ per jaar in 2030, waarvan - gebaseerd op inschattingen van potentiële pijplijn aan projecten - 1,3 Mton in de industrie (m.n. CCS).

Hekjes

De openstellingsronde van een maand is opgeknipt in 5 fases met subsidie-intensiteiten van 90-400 euro/ton CO₂. In de 2023 SDE++ ronde worden hekjes geïntroduceerd. Een hekje zorgt ervoor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen, doordat daarvoor binnen het hekje budget wordt gereserveerd. Dit zijn technieken die weliswaar op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar die op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie en waarvan de kosten kunnen dalen naarmate ze meer worden ingezet. De minister plaatst hekjes met voor elk van de domeinen lage temperatuur warmte, hoge temperatuur warmte en moleculen een budget van 750 mln euro. Toepassing van de hekjes in 2023 is nog wel onder voorbehoud van staatssteun goedkeuring door Brussel. Duidelijk is al dat de categorie voor hybride glasovens geen goedkeuring heeft van de Europese Commissie.

Technologieën

De minister neemt de door de door de industrie voorgestelde categorie voor meervoudige warmtepompen - een vorm van procesintegratie en verdergaande energiebesparing - (motie Grinwis/Bontenbal, Kamerstuk 29 826, nr. 163) vooralsnog niet mee, omdat PBL heeft aangegeven hiervoor nog nadere gegevens nodig te hebben. De minister zegt toe hier onderzoek naar te laten doen.
De minister laat als reactie op een motie Grinwis/Erkens (Kamerstuk 31 239, nr. 356) nog onderzoek doen naar de mogelijkheid om in toekomstige SDE-rondes rekening te houden met maatschappelijke - systeem- kosten die projecten kunnen triggeren zoals verzwaring van het elektriciteitsnet of het aanleggen van een warmtenet. 

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: "de minister geeft in zijn brief aan de Tweede Kamer aan constant te kijken naar mogelijke verbeteringen in de vormgeving van de SDE++. In dat licht zijn we allereerst verheugd over het voor de 2023-ronde beschikbaar gestelde bedrag, en de toepassing van hekjes die van belang zijn voor toepassingen van technologieën in de industrie. Van groot belang is de toezegging van de minister aan de Kamer om nader onderzoek te doen naar de maatschappelijke systeemkosten die bijvoorbeeld door elektrificatieprojecten worden getriggerd, én een nader onderzoek naar meervoudige warmtepompen. Onder meer het Project 6-25, dat onderzoekt hoe op korte termijn (2025) 4-6 Mton emissiereductie in de industrie kan worden gerealiseerd door innovatieve energiebesparing, laat zien dat procesintegratie, bijvoorbeeld met meervoudige warmtepompen, een groot potentieel aan energiebesparing levert. Dat is van belang voor veel individuele bedrijven die hun lage temperatuur warmte (<250 gr.C) behoefte willen verduurzamen, én voor het energievoorzieningsysteem omdat door de besparing (COP 4-12) een veel kleiner beslag wordt gelegd op de schaarse elektriciteitsnet capaciteit."