Terug naar nieuws

Drinkwaterrichtlijn: nieuwe regels voor eigenaren van eigen winningen

Drinkwater Wet- en regelgeving17 februari 2023Roy Tummers

Vanaf 12 januari 2023 gelden er nieuwe regels en wetgeving vanuit de Drinkwaterrichtlijn. De richtlijn verplicht EU-lidstaten de toegang tot en de kwaliteit van drinkwater te verbeteren. Op veel punten voldoet Nederland al aan de verplichtingen. Maar op verschillende onderwerpen betekent de nieuwe Drinkwaterrichtlijn een belangrijke verandering. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eigen winningen.

Eigen winningen

Eigen winningen zijn installaties waarmee water uit de bodem of het oppervlaktewater wordt onttrokken om zelf als drinkwater te gebruiken of om te leveren aan derden. Dit drinkwater wordt dus niet geleverd door een drinkwaterbedrijf, en valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als het water uit de eigen winning voor de productie van levensmiddelen wordt gebruikt, moet het water voldoen aan de Warenwet en de bijbehorende kwaliteitseisen. Dit valt onder de bevoegdheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en onder toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Veranderingen

De Drinkwaterrichtlijn leidt tot nieuwe regels voor eigen winningen. De wet maakt onderscheid tussen (zeer) kleine eigen winningen en grote eigen winningen. Hiervoor gelden verschillende regels. In elk geval moeten eigenaren van winningen monitoren op meer stoffen en geldt er een meldplicht voor normoverschrijdingen. Daarnaast komt er voor de grote winningen een verplichting tot uitvoeren van een risicobeoordeling en dienen risico’s te worden beheerst. Eigen winningen moeten een meetprogramma hebben dat is goedgekeurd door de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport). Tot slot moet de eigenaar de consument op locatie voorlichten dat het drinkwater voldoet aan de wettelijke eisen.

Impact beperkt

Voor VEMW-leden en andere bedrijven die grondwater onttrekken en dit aanwenden voor menselijke consumptie zijn de nieuwe regels alleen van toepassing als dit water (na behandeling) als drinkwater aan bijvoorbeeld het eigen personeel wordt verstrekt. Als voedingsmiddelenbedrijven het grondwater enkel gebruiken in het proces of in het product, is er geen verplichting om aan de nieuwe regels te voldoen. Dan geldt namelijk het regime van de Warenwet.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de in opdracht van het ministerie van I&W opgestelde factsheet.