Terug naar nieuws

VEMW: wankele basis voor voorgestelde norm waterstofkwaliteit HNS

Zienswijze VEMW op marktconsultatie betwijfelt of voorgesteld percentage HNS optimaal is.

Waterstof Kwaliteit10 januari 2023Matthieu van den Beld

VEMW is positief dat deze norm wordt vastgesteld aan de hand van een marktconsultatie omdat de juiste kwaliteitscriteria cruciale randvoorwaarde zijn voor de markt om te investeren in de waterstofeconomie. VEMW heeft haar zienswijze ingediend waarin zij het ministerie op de volgende punten wijst betreffende de waterstofkwaliteit:

Met de consultatie Kwaliteitscriteria Waterstof probeert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een waterstofkwaliteit voor het landelijke waterstofnetwerk van HyNetworkservices vast te stellen a.d.h.v. de wensen vanuit de markt. VEMW is positief dat deze norm wordt vastgesteld aan de hand van een marktconsultatie omdat de juiste kwaliteitscriteria cruciale randvoorwaarde zijn voor de markt om te investeren in de waterstofeconomie. VEMW heeft haar zienswijze ingediend waarin zij het ministerie op de volgende punten wijst betreffende de waterstofkwaliteit:

  1. Er moet een uniforme Europese norm komen om internationale handel te faciliteren;
  2. De waterstofkwaliteit moet vastgesteld worden op basis van de laagste systeemkosten en de fysieke beperkingen van het net;
  3. Vervuilingen van met name zuurstof en andere risicostoffen vanuit de productie, zoals absorptiestoffen, moeten voorkomen worden;
  4. Een veranderende kwaliteitsnorm geeft investeringsonzekerheid en moet voorkomen worden of de wijziging moet zo spoedig mogelijk gerealiseerd worden.

Hans Grünfeld, Algemeen Directeur van VEMW: “Voor de leden van VEMW is het van groot belang dat er een Europese norm komt die internationale handel van waterstof faciliteert. Import van voldoende waterstof zorgt er voor dat bedrijven geen tekort hebben aan duurzame waterstof zodat zij kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verbruiksverplichting van groene waterstof die aangekondigd is door de minister. Maar wachten tot zo’n norm is vastgesteld is onverstandig. VEMW steunt het initiatief om vanuit Nederland het voortouw te nemen in het vaststellen van een norm voor de waterstofkwaliteit in het net. Dit biedt de Nederlandse industrie een concreet perspectief om waterstof uit het door Gasunie te ontwikkelen net te gaan gebruiken. Verwacht wordt dat Europa naar de ontwikkelingen in Nederland kijkt en veel van wat hier wordt besloten zal overnemen.”

Directeur Grünfeld vervolgt: “Voor VEMW is het van belang dat de kwaliteitscriteria van de toekomstige waterstofbackbone worden vastgesteld op basis van objectieve criteria, waaronder de laagste systeemkosten. Dit moet leiden tot een situatie waarin de meeste marktpartijen zich willen en kunnen laten aansluiten. Het rapport van DNV en KIWA stelt dat dit bij 98% is doordat hergebruik van de pijpleidingen van Gasunie de optimale situatie van 99,9% onmogelijk maakt. Bij 98 % is het voor veel van onze leden die waterstof als feedstock gebruiken niet interessant om zich aan te laten sluiten op het netwerk. De optimalisatie van DNV/KIWA is gemaakt met een simpel model waarin o.a. de staalsector en raffinage, twee grote toekomstige waterstofgebruikers, niet zijn meegenomen. Daarnaast gaat de studie er van uit dat alle feedstock alleen kan aansluiten bij een zuiverheid van 99,9%. In de praktijk kunnen industriële bedrijven soms al bij 99% of 99,5% zich laten aansluiten. Deze omissiesvertekenen de uitkomst. Gelet op het grote belang van een juiste kwaliteitsnorm en de beperkingen van het gebruikte model dringt VEMW aan tot een nieuw en uitgebreid onderzoek naar een norm die voor een zo groot mogelijk aantal partijen hanteerbaar is en daarmee resulteert in de laagste systeemkosten voor de netgebruikers.”

De uitgebreide zienswijze van VEMW op de consultatie is bijgevoegd.