Terug naar nieuws

Landelijk Actieplan Netcongestie: een goed begin, maar niet genoeg om doelstellingen 2030 te halen

Elektriciteit Beleid en toezicht, Netwerken, Wet- en regelgeving21 december 2022Matthieu van den Beld

De gebruikers van het elektriciteitsnet, vertegenwoordigd door VEMW en Energie-Nederland, zijn blij dat er een Plan van Aanpak Netcongestie (LAN) is gepresenteerd. Onder leiding van Ben Voorhorst zijn belangrijke maatregelen in kaart gebracht die eraan bijdragen dat de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet worden verkleind. Zo worden de voorstellen om via regionale samenwerking tussen netbeheerders en overheden om tot betere ruimtelijke inpassing, toegejuicht. Daarnaast zijn wij verheugd met de afspraak om het proces t.b.v. de ontwikkeling van de investerinsplannen grondig te herzien.

De maatregelen in het plan zijn echter geen garantie dat er voldoende netcapaciteit zal zijn om de klimaatambities van het kabinet en de bedrijven waar te maken. In het LAN worden goede initiatieven aangekondigd, maar het ontbreekt aan resultaatafspraken ten aanzien van de benodigde netverzwaring. Een echt aanvalsplan om dit mogelijk te maken vraagt om onorthodoxe maatregelen, zoals een radicale herziening van procedures en vergunningstrajecten of het oprichten van een crisisteam. Ook wordt niet gestart met een echte aanpak van het maakbaarheidsprobleem. Zo blijft een idee als de ‘right-to-challenge aanpak’ onderbelicht. Dit gaat uit van de gedachte dat als andere partijen dan de netbeheerder de mogelijkheid krijgen om netuitbreidingen te realiseren, er wellicht sneller meer transportcapaciteit bijkomt.

 De klimaatambities van het kabinet vragen veel van alle partijen in de samenleving, terecht. Maar voldoende netcapaciteit is een absolute voorwaarden voor marktpartijen om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Wij gaan graag met de overheid en de netbeheerders verder in gesprek zodat alles in het werk gesteld wordt om aan deze voorwaarde te voldoen.