Terug naar nieuws

EC stelt harde ingreep in gasmarkt voor

EC introduceert mechanisme voor gezamenlijke inkoop gas

Gassen Markt20 oktober 2022Jacques van de Worp

Afgelopen dinsdag (18 oktober 2022) publiceerde de Europese Commissie (EC) voorstellen voor maatregelen die de solidariteit tussen lidstaten moet coördineren, de leveringszekerheid garanderen, het prijsniveau stabiliseren en huishoudelijke en zakelijke consumenten ondersteunen in verband met hoge energieprijzen. Meest in het oog springende onderdeel van de plannen vormt de gezamenlijke inkoop van gas, het Joint Purchasing Mechanism (JPM).

Via dit systeem wil de EC de vraag naar gas aggregeren en gezamenlijk gas inkopen en importeren. De Europese marktmacht moet er voor zorgen dat op deze manier betere voorwaarden bedongen worden voor de inkoop van gas. De EC verplicht de lidstaten voor minstens 15% van hun gasbergingsverplichting deel te nemen aan JPM. In Nederland is dit gelijk aan ongeveer 2 bcm. Daarnaast kunnen bedrijven meedoen met het inkoopconsortium voor de aankoop van gas. Hans Grünfeld, Algemeen Directeur van VEMW: “Het is momenteel nog onduidelijk hoe de Europese Commissie het doel, het verlagen van de gasprijzen, met dit instrument denkt te bereiken. Maar vanwege de steeds nijpender wordende situatie voor de energie-intensieve industrie heeft VEMW aangegeven in elk geval betrokken te willen zijn bij de uitwerking van het JPM. Om het JPM ook voor VEMW-leden interessant te maken moet dit wel eerst mogelijk gemaakt worden binnen de mededingingswetgeving.”


Naast gezamenlijk inkopen doet de EC ook voorstellen voor andere maatregelen zoals de mogelijkheid voor lidstaten om niet-essentieel gasverbruik te beperken en bedrijven beter te ondersteunen. Om gasprijsstijgingen te beteugelen en de prijsvolatiliteit op de gasmarkt te begrenzen stelt de EC een aantal ingrepen in de gasmarkt voor. Zo moet het samenwerkingsorgaan van Europese toezichthouders ACER een alternatieve benchmark voor LNG opzetten en kan de Europese Raad een cap voor de gasprijs op het TTF instellen. Deze maatregelen kunnen volgens VEMW grote gevolgen voor het functioneren van de gasmarkt en daarmee grote invloed op de prijsvorming en liquiditeit hebben. Algemeen directeur Hans Grünfeld: “Voorkomen moet worden dat dergelijke goed bedoelde maatregelen tot gevolg hebben dat LNG de Europese markt niet zal bereiken omdat de Aziatische markt betere voorwaarden biedt.” VEMW zal kritisch kijken naar de voorstellen van de EC en deze bespreken met haar leden.