Terug naar nieuws

Neerslag brengt verlichting maar lost langdurige effecten droogte niet op

Grondwater Zoetwater Oppervlaktewater 14 september 2022Roy Tummers

Er is meer water beschikbaar in het hoofdwatersysteem en het vochtgehalte in de bodem is toegenomen. Voor grote delen van Nederland is de huidige neerslag echter nog geen oplossing voor de langdurige effecten van de droogte. Grondwaterstanden blijven laag en verzilting blijft aandacht vragen. De komende week wordt nog enige neerslag verwacht. Daarna wordt opnieuw relatief droog weer verwacht. Eén en ander is te lezen in de op 13 september geactualiseerde Droogtemonitor.

Verzilting blijft aandachtspunt

De wateraanvoer vanuit de rivieren is gestegen maar is nog steeds laag. De aanvoer van de Rijn bij Lobith zit op dit moment net boven 1000 m3/s en zal deze week nog licht stijgen. Na 20 september wordt weer een daling voorzien richting 1000 m3/s. De aanvoer van de Maas is iets gestegen, naar ca. 30 m3/s. Een structurele verhoging wordt nog niet voorzien. De waterstanden in het IJsselmeer en Markermeer zijn gestegen en de watervoorraad is voldoende om aan de vraag te voldoen. De watertemperaturen in Nederland zijn aan het afnemen. Verzilting in het IJsselmeer, het Noordzeekanaal, de Hollandsche IJssel en de Lek blijft een aandachtspunt.

Beheersmaatregelen blijven hard nodig

Hoewel lokaal enkele maatregelen zijn versoepeld of opgeheven, zijn nog steeds op grote schaal ingrepen door waterbeheerders nodig vanwege de ernstige droogte-effecten. Voor de scheepvaart is er een tijdelijke verbetering van de vaardieptes, maar de beperkingen en hinder zijn nog altijd groot. De effecten van de droogte op de grondwaterstanden en de natuur blijven zeer ernstig, vooral op de hoge zandgronden en in hoogveengebieden. Voor herstel van de natuur een langere periode van neerslag nodig. De levering van drinkwater is gewaarborgd. Wel maken drinkwaterbedrijven op een aantal innamelocaties, waar de kwaliteit van het oppervlaktewater onvoldoende is, tijdelijk gebruik van andere bronnen.

Bron: WMCN-LCW