Terug naar nieuws

Netbeheerders kondigen volledige congestie Noord-Brabant en Limburg af

Stilval economie en verduurzaming voorkómen door spoedige uitvoering voorstellen infrastructuurplanning

Elektriciteit Netwerken9 juni 2022Thessa de Ridder

Landelijk netbeheerder TenneT en regionaal netbeheerder Enexis hebben op 9 juni aangekondig dat voor de gehele provincie Noord-Brabant en Limburg congestie wordt afgeroepen. De congestie duurt volgens de netbeheerders in het ergste geval tot 2032(!). Nieuwe verzoeken voor transportcapaciteit worden afgewezen, voor zowel invoeding als afname. Hiermee wordt economische groei in de regio 10 jaar lang gestopt en is verduurzaming via elektrificatie tijdelijk onmogelijk.

Congestie
Congestie – een situatie waarin het elektriciteitsnetwerk onvoldoende capaciteit heeft om de volledige transportbehoefte te faciliteren – ontstaat wanneer vraag naar en beschikbaarheid van infrastructuur geen gelijke tred houden. TenneT geeft aan in Limburg 1900 MW te kunnen faciliteren, waar nu circa 2150 MW wordt gevraagd. In Noord-Brabant is circa 2900 MW beschikbaar; de gevraagde transportcapaciteit nu is circa 3160 MW.

Duurzame oplossing
Minister Jetten heeft de Kamer over de congestie geïnformeerd, en geeft daarbij aan dat de oorzaak een explosief groeiende vraag naar transportvermogen is: De laatste maanden is er in Noord-Brabant en Limburg voor ruim 800 megawatt aan nieuwe verzoeken bijgekomen.”. Bij het investeren in transportcapaciteit is het cruciaal dat netbeheerders nieuwe verzoeken niet afwachten, maar met meer zekerheid de toekomstige transportbehoefte kennen en pro-actief non-regret gaan plannen, investeren en realiseren. VEMW stelt daarom reeds geruime tijd een herziening van de infrastructuurplanning voor, waarbij voor zowel netbeheerders als aangeslotenen meer rechtszekerheid ontstaat over de toekomstige noodzakelijke (en beschikbare) transportcapaciteit. Deze herziening is een randvoorwaarde voor een duurzame oplossing voor de nog steeds groeiende congestieproblematiek. Voorjaar 2020 heeft de Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) de minister van EZK in deze zin geadviseerd met concrete voorstellen.

De Minister noemt in zijn Kamerbrief van februari jl. een aantal oplossingsrichtingen, maar deze zijn ontoereikend. Bijvoorbeeld de door de Minister benoemde prioriteringsrichtlijn: een richtlijn voor netbeheerders om bepaalde netverzwaringen boven anderen te prioriteren. Door maatschappelijke belangen proberen te identificeren en zoveel mogelijk te beschermen tegen congestieproblematiek wordt de schade – afhankelijk van de invulling van het kader – mogelijk beperkt. Dit is geen zuivere oplossing voor het netcapaciteitstekort.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De ontstane congestie, zeker op zo’n grote schaal, is volstrekt onacceptabel. De huidige congestieproblematiek leidt tot voor onze leden schrijnende situaties, waarbij men klem wordt gezet tussen verduurzamingsverplichtingen enerzijds en een gebrek aan infrastructuur anderzijds. Het is ontoelaatbaar dat netbeheerders de investeringsplannen maken waarvan aangeslotenen afhankelijk zijn, zonder dat netgebruikers daar adequate inspraak op hebben. Netgebruikers hebben geen alternatief voor hun netbeheerder: zij kunnen slechts kennis nemen van de gevolgen die de investeringsplannen voor hen hebben. Wijzigingen kunnen ze niet afdwingen of laten toetsen. Aangeslotenen staan in de infrastructuurplanning buitenspel. Om congestie duurzaam op te lossen moeten zij worden betrokken. Daarnaast is het zaak de aanbevelingen die de TIKI Taskforce heeft gedaan in 2020, bijvoorbeeld als het gaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK), concreet en versneld uit te voeren.”

Meer informatie kunt u hier vinden.

VEMW, 9 juni 2022

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar
deze pagina.