Terug naar nieuws

TenneT zoekt flexibel vermogen in Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht

Nieuwe marktconsultatie na zoektocht Brabant en Limburg

Elektriciteit Netwerken17 mei 2022Thessa de Ridder

Landelijk elektriciteitsnetbeheerder TenneT is na een afgerond onderzoek in Zeeland en een zoektocht in de provincies Brabant en Limburg nu ook op zoek naar partijen die flexibel met hun vraag en aanbod om kunnen gaan in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Deze verkenning is onderdeel van het wettelijk verplichte congestieonderzoek dat de netbeheerder momenteel in deze vier provincies doet om het drukke elektriciteitsnet nog intensiever te kunnen gaan benutten.

Congestie
De vraag naar extra transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is snelgroeiend, met name aan de aanbodzijde (zonneparken), maar ook aan de vraagzijde (elektrificatie van de warmtevraag, datacenters). De hoeveelheid elektriciteit die met de nieuwe productiecapaciteit wordt opgewekt is groter dan het elektriciteitsnet op dit moment kan verwerken. De netbeheerders investeren in versterking en uitbreiding van het net, maar die investeringen houden de behoeftestijging niet bij. TenneT kondigde daarom vorig jaar in de vier genoemde provincies een tijdelijke stop aan voor nieuwe aansluitingen en is tegelijkertijd begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden om het bestaande net intensiever te gebruiken. In Flevoland geldt dit overigens niet voor de Noordoostpolder.

Flexibiliteit
In het congestieonderzoek verkent TenneT of klanten aangesloten op het elektriciteitsnet tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun vraag of aanbod. Dit betekent dat bij een dreigende overbelasting bij de netbeheerder aan die partijen wordt gevraagd om tijdelijk minder aan het net te leveren of juist meer af te nemen. Door het inzetten van flexibiliteit op piekmomenten kan de schaarse transportcapaciteit vollediger worden benut. Potentiële aanbieders kunnen via een consultatie aangeven in hoeverre en in welke mate ze congestieproducten kunnen leveren. Dit kunnen zowel partijen zijn die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT als partijen die zijn aangesloten op het regionale net van Liander of Stedin. TenneT verwacht de resultaten van het onderzoek nog deze zomer.

Vluchtstrook
Het inzetten van flexibiliteit is één van de maatregelen om de schaars beschikbare transportcapaciteit vollediger te kunnen benutten. Netbeheerders kijken ook naar het inzetten van de reservecapaciteit (‘vluchtstrook’) van het elektriciteitsnet om meer duurzame projecten aan te kunnen sluiten. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan versterkingen van het hoogspanningsnet. Hierbij worden extra verbindingen en hoogspanningsstations gerealiseerd en wordt het netwerk omgebouwd om alle duurzame projecten te faciliteren. Hiervoor heeft TenneT in 2021 grofweg 1 mrd euro geïnvesteerd in het Nederlandse hoogspanningsnet. TenneT verwacht in de periode 2022-2031 in totaal tussen de 10 en 13 miljard te investeren in het Nederlandse hoogspanningsnet.

Nieuwe regelgeving
De onderzoeken passen in een nieuwe ontwikkeling waar binnen de energiesector momenteel aan wordt gewerkt. Toezichthouder ACM publiceert hierover in de loop van 2022 nieuwe regels, waarin dit verder is uitgewerkt. TenneT geeft aan in de nu lopende congestieonderzoeken te anticiperen op de nieuwe wet- en regelgeving. Vermoedelijke wordt hiermee gedoeld op de bredere verplichting voor het uitvoeren van congestiemanagement. Het codewijzigingbesluit zal tot een zeer significante toename van het uitvoeren van congestiemanagement leiden.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met vrijdag 17 juni. Voor deelname aan deze consultatie moet minimaal 1 MW aan flexibel vermogen aangeboden kunnen worden. Dit is de huidige wettelijke ondergrens voor deelname aan congestiemanagement. Het codewijzigingsbesluit zal naar verwachting deelname van nog kleinere eenheden mogelijk maken. Het definitieve codewijzigingsbesluit wordt in de week van 23 mei verwacht.

VEMW, 17 mei 2022