Terug naar nieuws

Nationaal Waterprogramma 2022 – 2027 zet in op waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie

Integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving noodzakelijk

Beleid en toezicht21 maart 2022Karin Burghouwt

De opgaven op het terrein van water zijn omvangrijk en worden in de toekomst alleen maar groter als gevolg van een aantal samenhangende uitdagingen: klimaatverandering, bodemdaling, milieuverontreiniging en ruimtedruk. Er ligt bovendien een grote opgave om infrastructuur zoals waterkeringen, bruggen en sluizen in stand te houden en waar nodig te vervangen of te renoveren. Dit schrijft de minister van I&W in een briefaan de Tweede Kamer. In het recent vastgestelde Nationaal Waterprogramma 2022-2027 (NWP) wordt ingegaan op de hoofdlijnen en ambities van het nationale waterbeleid en het beheer van de rijkswateren en rijksvaarwegen.

Grote uitdagingen
Klimaatverandering, milieuverontreiniging en ruimtedruk vormen de komende jaren grote uitdagingen. De wateropgaven staan niet op zichzelf. Daarom wordt in het NWP gepleit voor een integrale aanpak met andere opgaven in de fysieke leefomgeving zoals de energietransitie, woningbouw en de landbouw. Belangrijke onderdelen van het NWP zijn de stroomgebiedbeheerplannen, het overstromingsrisicobeheerplan en het Programma Noordzee. Het NWP is ontwikkeld in samenwerking met koepelverenigingen, maatschappelijke organisaties en branche- en sectorpartijen. VEMW heeft op meerdere momenten input geleverd.

Industrieel watergebruik
Het grote economische belang van water wordt in het NWP nadrukkelijk erkend. Dat komt onder meer terug in één van de prioriteiten van de Nationale Omgevingsvisie (”duurzaam economisch groeipotentieel”) als ook in één van de hoofddoelstellingen van het Deltaprogramma Zoetwater (“concurrentiepositie bevorderen”). In het NWP wordt gesteld dat duurzaam ondernemende waterafhankelijke industriële bedrijven in de toekomst moeten blijven beschikken over voldoende water. Dit vereist inspanningen van de waterbeheerder, maar ook van de bedrijven zelf, aldus het NWP. Ten aanzien van de inspanningen die bedrijven zelf kunnen leveren verwijst het NWP naar de VEMW-ladder voor industrieel watergebruik.

Beschikbaarheid koelwater onder druk
Het NWP adresseert ook het groeiende probleem van de stijgende temperatuur in de rijkswateren waardoor de beschikbaarheid van koelwater onder druk komt te staan. De temperatuur van de Rijn is in de afgelopen eeuw structureel toegenomen als gevolg van klimaatverandering en industriële belasting. Ook is sprake van een behoorlijke voorbelasting door opwarming vanuit het buitenland. Op langere termijn zal naar verwachting de temperatuur van het water dat Nederland binnenkomt, verder toenemen met 1,5 °C in 2050 en 3,5 °C in 2100. Voor bedrijven is het van groot economisch belang om optimaal te kunnen inspelen op de temperatuur en de beschikbaarheid van (zoet)water en de mogelijke beperkingen voor koeling.

Bron: VEMW, 21 maart 2022