Terug naar nieuws

Waterschappen willen lozingsvergunningen doorlichten op PFAS

Beleid en toezicht26 oktober 2021Thessa de Ridder

Het is cruciaal dat alle bronnen en de aanvoerroutes voor PFAS in beeld komen. Dat laat de Unie van Waterschappen (UvW) weten naar aanleiding van een onderzoek van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De UvW wil daartoe bestaande lozingsvergunningen doorlichten. Doel daarvan is om bij producenten grip te hebben op stoffen zoals PFAS en te voorkomen dat deze stoffen in het milieu terechtkomen.

Gezondheidsrisico’s
De STOWA en het ministerie van I&W hebben onderzoek laten doen naar de concentraties PFAS in het afvalwater van 8 rioolwaterzuiveringen. In het onderzoek zijn metingen gedaan in het binnenkomende afvalwater (influent), in het gezuiverde afvalwater (effluent) en in het zuiveringsslib. In alle onderzochte monsters van alle installaties zijn concentraties PFAS aangetroffen in het influent én het effluent, zowel bij installaties die relatief veel industriewater verwerken als bij installaties die bijna alleen huishoudelijk afvalwater zuiveren.

Het onderzoek laat zien dat PFAS met biologische zuivering niet uit het water verwijderd wordt. PFAS zijn chemische stoffen die een risico vormen voor de gezondheid van mens en milieu. Eenmaal in het milieu breken PFAS niet of nauwelijks af. PFAS hebben al bij zeer lage concentraties een hoog gezondheidsrisico.

Actieprogramma PFAS
Vanuit het ministerie van I&W wordt gewerkt aan een Actieprogramma PFAS. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen overheid en bedrijfsleven. Doel daarvan is om te komen tot handelingsperspectieven en concrete acties in de aanpak van PFAS. Daarbij is er aandacht voor verschillende schakels in de keten: van de productie van PFAS, het gebruik in bedrijfsprocessen tot en met de verschillende emissieroutes. Ook wordt er milieubreed naar het probleem gekeken (lucht, bodem en water). Afwenteling van het ene naar het andere milieucompartiment moet worden voorkomen. Tot slot moet het programma de bewustwording en kennis over PFAS bij bedrijven en consumenten vergroten. VEMW is betrokken bij de totstandkoming van het actieprogramma.

Verbod
Nederland wil uiteindelijk een Europees verbod op PFAS. Samen met vier andere landen zijn hier in juli stappen voor gezet. Het gaat om een verbod op alle schadelijke PFAS, met een uitzondering voor enkele toepassingen. Dit initiatief moet in 2025 een verbod opleveren.

Bron: Unie van Waterschappen en VEMW