Terug naar nieuws

Industrie vliegwiel voor verduurzaming samenleving

Verduurzaming industrie sleutel tot toekomstbestendig verdienvermogen Nederland

Klimaat Markt26 maart 2021Thessa de Ridder

De komende kabinetsperiode is cruciaal om met elkaar in de industrie- en energietransitie een grote sprong te maken. De industrie biedt oplossingen om de CO2-emissies aan de schoorsteen te reduceren én in de voortbrengingsketens te voorkómen. Door haar omvang kan de industrie als vliegwiel functioneren om de samenleving te verduurzamen. Slagen we erin gezamenlijk die grote sprong te maken, dan is daarmee het fundament gelegd voor een samengaande verduurzaming, welzijn én welvaart in Nederland. Dat is het perspectief dat de industrie vandaag aanbiedt op de energie- en industrietop.

Transitie
Op basis van het Klimaatakkoord van Parijs in 2019 neemt de industrie in Nederland haar verantwoordelijkheid in het realiseren van klimaatneutrale processen in 2050. De transitie van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie is een ongekende opgave met een energietransitie, grondstoffentransitie en industrietransitie.

Die transitie is al begonnen met emissiereductie aan schoorstenen van de industrie en in de elektriciteitsproductie, en zal zich in toenemende mate richten het voorkomen van emissies in de voortbrengingsketens van producten van onder meer staal, kunststoffen, papier, kunstmest en voeding. De industrie kan door haar schaal, omvang en sleutelpositie in de samenleving veel gaan bieden vanuit bestaande en nieuwe samenwerking met partners in de keten, kennisinstellingen en overheden. Met een stevige impuls aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technieken waarvan het MKB en andere maatschappelijke partners gebruik kunnen maken. Met duurzame werkgelegenheid en perspectief voor zowel de huidige als nieuwe generatie werknemers. En met nieuwe verdienmodellen die nieuwe verduurzamingsmogelijkheden bieden ver buiten onze traditionele lineaire waardeketen.

Vliegwiel
Met haar grote schaal kan de industrie als vliegwiel functioneren voor de verduurzaming van de Nederlandse samenleving. Dat biedt mogelijkheden voor forse uitstootbeperkingen in de gehele maatschappij en legt de basis voor toekomstig duurzaam verdienvermogen van Nederland.

Door het combineren van duurzaam opgewekte stroom op zee met elektrolyse op het terrein van Tata Steel is het niet alleen mogelijk om duurzaam staal te maken, maar ook om van procesgassen nieuwe grondstoffen voor de chemie te maken. Dat leidt niet alleen tot significante emissiereducties bij Tata Steel en in de basischemie, maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid voor de productie van synthetische kerosine voor de luchtvaart en het beschikbaar stellen van groene waterstof voor de verduurzaming van het vervoer in de metropoolregio Amsterdam.

Door het vervangen van de fossiele grondstof nafta door afvalplastics kan chemiebedrijf Sabic het mogelijk maken om een forse reductie van de CO2-uitstoot op het industriepark Chemelot te bereiken. Het bedrijf helpt zo ook de uitstoot te verminderen doordat de kunststofafval niet langer verbrand wordt, en levert het een forse bijdrage aan de vermindering van het gebruik van olie en de daarmee gepaard gaande uitstoot. Misschien wel de voornaamste bijdrage levert het bedrijf door circulaire verpakkingsmiddelen beschikbaar te stellen aan voedingsmiddelenbedrijven, en door de verwaarding van afvalstromen als stofzuiger te fungeren voor het zwerfafval en de vervuiling van oceanen te beperken.

Verdienmodellen
Nederland kent door haar geografische ligging, infrastructuur, kennis en expertise, en handelsgeest sterke en innovatieve chemische en agrarische industriële sectoren. Nieuwe verdienmodellen gebaseerd op de koppeling van beide leveren het perspectief voor de vervanging in de chemie van fossiel-gebaseerde door bio-grondstoffen. Industriële bedrijven zoals Corbion maken de ontwikkeling van polymeren voor zowel specialistische toepassingen als traditionele plastics uit hernieuwbare grondstoffen mogelijk. Dit draagt niet alleen bij aan drastische vermindering van de CO2-uitstoot van de chemie, maar versterkt ook de Nederlandse schakels in het grensoverschrijdende ARRRA chemiecluster en biedt bovendien perspectief voor een nieuwe toekomst van de Nederlandse landbouw als alternatief voor de intensieve veeteelt.

Algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld: “de voorbeelden op het snijvlak van de industrie en de landbouw, de diverse industriële sectoren, en de energie, water en grondstoffen laten zien dat investeren in verduurzaming van de industrie meer oplevert dan beperking van de eigen CO2-uitstoot. Met haar schaal kan de industrie als vliegwiel fungeren voor de verduurzaming van de samenleving. Zo gaat verduurzaming hand in hand met toekomstig welzijn én welvaart van Nederland. Dat aanbod doen wij vanuit de industrie vandaag aan een nieuw te vormen kabinet.”