Terug naar nieuws

Afnemer die gasaansluiting laat verwijderen betaalt daar niet langer voor

Verwijderkosten worden gesocialiseerd over alle gasverbruikers

Gassen Prijzen en tarieven2 maart 2021Thessa de Ridder

De ACM heeft een besluit genomen over het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders om de Tarievencode gas te wijzigen. Met dit codebesluit wijzigt de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting voor (individuele) kleinverbruikers. Met de onderliggende Ministeriële Regeling (EZK) die in februari van kracht is geworden worden de afsluitkosten geheel gesocialiseerd over de overblijvende gasaangeslotenen. Volgens VEMW worden hiermee belangrijke reguleringsprincipes terzijde geschoven.

Regeling
Een afnemer met een kleinverbruikaansluiting (<40 m3/uur, G25 gasmeter) krijgt niet langer kosten in rekening gebracht als deze verzoekt om zijn gasaansluiting te – laten - verwijderen. In het codewijzigingsbesluit wordt een nadere invulling gegeven aan de verwijdertaak van de netbeheerder, in het geval dat een aangeslotene de netbeheerder verzoekt de aansluiting tijdelijk fysiek af te schakelen.

Aanleiding voor de codewijziging is het codevoorstel van de gezamenlijke netbeheerders en de op 26 februari 2021 in werking getreden gewijzigde Regeling tariefstructuren en voorwaarden gas. Deze MR Gas schrijft voor dat de verwijderkosten van een gasaansluiting volledig worden verrekend in de periodieke aansluitvergoeding (PAV) van degenen die aangesloten blijven op het gasnet. Degene die permanent geen gas meer geleverd wenst te krijgen dient een verwijderverzoek van de gasaansluiting in te dienen bij de netbeheerder. In dat geval zal de netbeheerder geen kosten meer bij de afnemer in rekening brengen.

Uitgangspunten regulering
Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “met het besluit in combinatie met de gewijzigde MR Gas worden kosten voor de verwijdering van individuele gasaansluitingen gesocialiseerd over de aangeslotenen die nog wel aangesloten zijn. Daarmee wordt het principe van kostenoriëntatie losgelaten en de prikkel uit het reguleringssysteem gehaald om doelmatig te handelen. De verbruikers die van de gasvoorziening gebruik blijven maken krijgen een rekening gepresenteerd voor activiteiten waar zij part noch deel aan hebben. Kosten die zij bovendien niet kunnen beïnvloeden.”

Grünfeld vervolgt: “wij hebben onze zorgen geuit over de nieuwe ontwerp-Energiewet, die de kracht van checks & balances uit het systeem haalt. Volgens dit wetsvoorstel vervangen ministeriële regelingen de wettelijke codes die al sinds 2003 tot stand komen na overleg tussen netbeheerders en representatieve organisaties van netgebruikers, een daarop volgend besluit van de ACM, en de mogelijkheid om een besluit door de rechter te laten toetsen. In dat voorstel komen de technische kennis en expertise onvoldoende - evenwichtig – aan bod en kunnen deze ingewisseld worden voor politieke wensen. Dat is niet altijd wenselijk, ook niet als het gaat om op zich goed bedoelde maatregelen in het kader van de energietransitie. Het besluit m.b.t. de verwijdering gasaansluiting is helaas een voorbeeld waar dit opgeld doet, nog voordat de Energiewet van kracht is.”

VEMW, 2 maart 2021