Terug naar nieuws

Energiewet moet marktwerking faciliteren

Doeltreffende marktwerking beschermt aangeslotenen tegen ondoelmatige kosten en lange wachttijden

Elektriciteit Gassen Klimaat Wet- en regelgeving17 februari 2021Thessa de Ridder

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het wetsvoorstel voor de Energiewet 1.0 geconsulteerd, na eerder een werkdocument ‘Contouren van de Energiewet 1.0’ te hebben geconsulteerd. VEMW heeft in overleg met haar leden een zienswijze opgesteld en ingediend. Naast geuite zorgen over enkele voorgenomen wijzigingen pleit VEMW voor het opnemen van een aantal rechten om een doeltreffende marktwerking te borgen.

Marktwerking meetverantwoordelijkheid
Het meten van het energieverbruik op de aansluiting wordt uitgevoerd door een meetverantwoordelijke partij (MVP), die daartoe door de aangeslotene is gecontracteerd. De aangeslotene is vrij om zelf een MVP voor zijn aansluiting te contracteren. Marktwerking zou moeten prikkelen tot lagere kosten en betere dienstverlening door de MVP. Echter, wanneer een aangeslotene nu wil overstappen wordt hij geconfronteerd met kosten voor het verwijderen van de meetinrichting van de oude MVP en plaatsen van een meetinrichting van de nieuwe MVP. Deze kostendrempel belemmert doeltreffende en doelmatige marktwerking. VEMW pleit daarom in haar zienswijze voor het vaststellen van minimale functionele eisen aan meetinrichtingen waardoor de meetinrichting overdraagbaar wordt, in samenhang met een recht van de aangeslotene op meterbehoud.

Maatwerkaansluitingen
Marktpartijen behouden volgens het wetsvoorstel het recht om een nieuwe elektriciteitsaansluiting aan te besteden. Dit aanbestedingsrecht biedt een alternatief wanneer de netbeheerder niet tijdig of kostenefficiënt in de aansluiting kan voorzien. In het wetsvoorstel geldt het recht uitsluitend voor aansluitingen met een capaciteit van 10 MVA of hoger. VEMW pleit voor een aanbestedingsrecht voor aansluitingen van 2 MVA of hoger. Een lagere drempelwaarde geeft meer verzoekende partijen een marktgebaseerd alternatief. Een cruciaal alternatief gezien de snel toenemende berichten over het niet halen van de aansluittermijn van 18 weken door openbare netbeheerders.


Wanneer een aangeslotene erin slaagt een aansluiting tegen lagere kosten te realiseren, moet hij het kostenvoordeel kunnen behouden. Het aanbestedingsrecht van de aangeslotene vormt zo een efficiëntieprikkel voor de netbeheerder. VEMW pleit ervoor de aangeslotene de technische vereisten van de aansluiting te laten bepalen en de netbeheerder het recht te geven de aansluiting te weigeren alleen als deze de veiligheid of betrouwbaarheid van het net rechtstreeks in gevaar zou brengen. Het recht van aangeslotenen om de aansluitingswerkzaamheden uit te besteden is essentieel om de netbeheerder tot efficiëntie te prikkelen en de aangeslotene een alternatief te bieden. Voor een volledige efficiëntieprikkel en een volwaardig alternatief, pleit VEMW voor de mogelijkheid tot openbare aanbesteding van alle elektriciteitsaansluitwerkzaamheden: naast het realiseren tevens het wijzigen, repareren, onderhouden, vervangen en verwijderen van de aansluiting.

Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW: “Het borgen van doeltreffende marktwerking in het vrije domein is een vereiste voor het veiligstellen van doelmatige kosten en tijdige realisatie van werkzaamheden die nettoegang mogelijk maken. Een overdraagbare meter bevordert dit in het meetdomein. En in het aansluitdomein moeten aangeslotenen de mogelijkheid hebben zich tot de markt te wenden, als de netbeheerder er niet in slaagt om tijdig of kostenefficiënt haar taken uit te voeren.”