Terug naar nieuws

Gridmaster moet leiden tot doelmatige energie-infrastructuur in Rotterdam

Stresstesten moeten keuze toekomstbestendige infrastructuur faciliteren

Elektriciteit Netwerken, Markt11 januari 2021Thessa de Ridder

Een consortium heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor adequate en toekomstbestendige investeringsbeslissingen voor energie-infrastructuur. Het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam moet in 10 maanden uitgevoerd worden. Het project is opgezet door een consortium bestaande uit netbeheerders (TenneT, Gasunie, en Stedin), een aantal overheden en overheidsdiensten (Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, en SmartPort) en adviseurs (Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO).

Energietransitie en infrastructuur
De energietransitie vergt grote investeringen niet alleen in de productie van duurzame energie maar ook in de infrastructuur om de veranderende vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Er is ook nieuwe infrastructuur nodig voor onder meer waterstof, CCS en warmte. De benodigde energie-infrastructuur hangt sterk af van ontwikkelingen in de haven en het energiesysteem. Deze ontwikkelingen kennen een dynamiek – in tijd en samenhang - die moeilijk te voorspellen is, hetgeen het lastig maakt om tot gedegen investeringsplannen te komen. Keuzes die nu gemaakt worden, kunnen leiden tot het niet tijdig beschikbaar zijn van infrastructuur en ondoelmatige of zelfs onnodige investeringen. De uitdaging is te komen tot zogenaamde adaptieve, robuuste investeringsplannen die toekomstbestending zijn. Gridmaster moet daarin helpen.

Simulatie
De Gridmaster-methode moet leiden tot kansrijke geïntegreerde investeringsplannen voor de energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Uniek moet de adaptiviteit van het simulatiemodel worden, die het mogelijk moet maken de performance van investeringsplannen voor grote hoeveelheden verschillende (toekomst)scenario’s te kunnen analyseren. Met zogenaamde stresstesten wordt inzicht verkregen in de toekomstbestendigheid van een investering voor de komende decennia (2020 - 2050).

De methode ondersteunt netbeheerders en stakeholders als overheden en bedrijven in de Rotterdamse haven. De consortiumpartners dragen elk vanuit hun eigen expertise bij aan de methode. Alle instrumenten, modellen en resultaten die in het kader van het project worden gecreëerd, worden openbaar gemaakt. Omdat het integrale energiesysteem in één gedigitaliseerd model is ondergebracht, biedt dit tevens veel onderzoeksmogelijkheden naar investeringen in andere delen van het energiesysteem, zoals de landelijke infrastructuur. Daar spelen immers vergelijkbare uitdagingen rond investeringen onder grote onzekerheid