Terug naar nieuws

Productie duurzame energie stijgt met kwart in één jaar

Doelstelling hernieuwbare energie (14% in 2020) desalniettemin niet gehaald (11%)

Klimaat 23 december 2020Karin Burghouwt

Dit jaar is circa 11 procent (36 PJ) van het finale energiegebruik en 26 procent van het elektriciteitsverbruik in Nederland duurzaam opgewekt. Een stijging met 24 procent in één jaar. Zonne-energie is de grote stijger (+40 procent in één jaar). Ook wind op zee laat een sterke groei zien met de oplevering van de windparken Borssele I en II. De doelstelling hernieuwbare energie (14% in 2020) is desalniettemin - ondanks de groeispurt - niet gehaald (11%). Dit blijkt uit cijfers van www.energieopwek.nl, dat actueel laat zien hoeveel energie duurzaam wordt opgewekt.

Doel
Energieopwek.nl ontstond tijdens het Energieakkoord van 2013. Het doel van dat akkoord was 14 procent hernieuwbare energie in 2020 (realisatie: 11%) en 16 procent in 2023. In 2019 ging het Energieakkoord op in het Klimaatakkoord. Bij dat akkoord gaat het om de reductie van CO2. Groei van hernieuwbare energie is daarvoor één van de instrumenten, naast energiebesparing en de opvang, transport, opslag (CCS) en hergebruik (CCU) van CO2.

Een van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat in 2030 zo’n 70 procent van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De realisatie in 2020 is 26 procent.

Bronnen
Het aandeel van windenergie in de finale energievraag is bijna 2 procent (land 1,3%, zee 0,6%), en van zon 0,9 procent. Het verbranden van vaste en vloeibare biomassa voor decentrale elektriciteits- en warmteproductie op (semi-)industriële schaal droeg in 2018 zo’n 1,0 procent van onze finale energievraag. Bijstook leverde 0,15 procent op. Het verbranden van afval door AVI’s levert warmte op die wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en in warmtenetten. Afval bestaat voor een deel uit biomassa (‘biogeen’) en restafval. De biogene bijdrage bedroeg 0,8 procent (2018). Dat is een bijna even grote bijdrage als het verstoken van hout in huishoudelijke kachels (0,9 procent).

In 2018 bestond 0,60 procent van onze finale energievraag uit biogas uit vergisting of vergassing van biomassa, zoals slib uit afvalwaterzuivering, gestort afval(stortgas), GFT en mest. In 2018 bestond 1,1% van onze finale energievraag uit bio-olie. Dat zijn biobrandstoffen die worden bijgemengd in benzine en diesel.