Terug naar nieuws

TenneT licht implementatie afschakelverplichting LFDD toe

TenneT biedt versimpeld maatwerk alternatief bij frequentiedaling

Elektriciteit Netwerken3 december 2020Thessa de Ridder

Op 2 december organiseerde TenneT een online bijeenkomst over de Low Frequency Demand Disconnect (LFDD). Hierin lichtte TenneT toe hoe deze afschakelverplichting bij frequentiedaling zal worden geïmplementeerd. TenneT zal voor aangeslotenen die zelf in frequentierelais investeren, ruimte laten voor maatwerk en rekening houden met de eigenschappen van de verbruiksinstallatie. Aangeslotenen op het net van TenneT moeten per 18 december 2022 aan deze vereiste voldoen.

Laagfrequentie afschakelingsregeling
De Low Frequency Demand Disconnect (LFDD) betreft het geautomatiseerd afschakelen van aangeslotenen op het netwerk van TenneT bij een daling van de frequentie tot onder 49,0 Hertz. Deze verplichting volgt uit de Europese Netcode E&R, en dient om een volledige blackout van de elektriciteitsvoorziening te voorkomen. Deze geautomatisserde afschakeling vindt binnen minder dan een seconde plaats. Aangeslotenen die een bestaande aansluiting bij TenneT hebben kunnen kiezen tussen een volledige afschakeling door TenneT, of het zelf investeren in frequentierelais waarmee ze afschakelen in 6 stappen van 7,5% van hun totale belasting tot een maximum van 45% afschakeling. Nieuwe aangeslotenen op het net van TenneT moeten verplicht in eigen frequentierelais investeren. Aangeslotenen op een regionaal net worden door hun RNB afgeschakeld.

Implementatie maatwerk
Aangeslotenen moeten bij elk van de zes frequentiedrempels van 49,0 tot 48,0 Hertz 7,5% van hun totale belasting automatisch afschakelen. Veel verbruiksinstallaties kunnen niet in zulke specifieke stappen afschakelen, en dus is maatwerk per installatie vereist. In het codewijzigingsbesluit werd in deze behoefte tot maatwerk voorzien middels een recht op onderling uitwisselen van de LFDD-verplichting tussen aangeslotenen. Onderling uitwisselen zou het mogelijk moeten maken dat gemiddeld genomen per frequentiedrempel 7,5% wordt afgeschakeld, maar dat de hoeveelheid af te schakelen capaciteit onder de groep aangeslotenen doelmatig wordt verdeeld. Het kan bijvoorbeeld efficiënter zijn wanneer een significante grootverbruiker bij de eerste frequentiedrempel onmiddellijk 45% van zijn verbruik stilzet, waardoor meerdere andere aangeslotenen hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. Via beprijzing en boekhouding door een derde, kan met dergelijke efficiëntiewinsten rekening worden gehouden. TenneT biedt, in afwijking hiervan, een simpeler alternatief: in overleg met de aangeslotene zullen zij komen tot passende afschakelpercentages en frequentiedrempels. Wel is hierbij onduidelijk hoe TenneT om zal gaan met een voorkeur voor afschakeling die, gemiddeld, sterk afwijkt van de gewenste 7,5% afschakeling per frequentiedrempel. Dit alternatief riskeert discussie tussen aangeslotenen over de beschikbare ruimte voor maatwerk, omdat het maatwerk cumulatief moet uitmiddelen tot 7,5%.

De implementatiedatum - 18 december 2022 - zal voor significante uitdagingen zorgen. VEMW raadt TenneT-aangeslotenen aan spoedig een voorkeur te communiceren met TenneT en eventuele werkzaamheden in te plannen.