Terug naar nieuws

Elektriciteitsgebruiker bezorgd over toekomstige leveringszekerheid

Ledenonderzoek VEMW toont zorgen betrouwbaarheid energievoorziening

Elektriciteit Gassen Markt30 november 2020Karin Burghouwt

VEMW heeft een enquête gehouden onder haar leden over verschillende aspecten van leveringszekerheid van de energievoorziening. De enquête laat zien dat een groot deel van de leden zich zorgen maakt over leveringszekerheid, of zorgelijke ontwikkelingen ziet.

Ontwikkelingen leveringszekerheid
Om een succesvolle energietransitie te realiseren zal het energiesysteem drastisch moeten veranderen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zo’n 70 procent van de opgewekte elektriciteit afkomstig moet zijn uit hernieuwbare bronnen. Dat betekent dat de komende jaren grote hoeveelheden duurzame elektriciteitsopwekking op het netwerk zullen moeten worden aangesloten. Het toenemende aandeel hernieuwbare elektriciteit leidt nu al op sommige plekken tot netcongestie. Deze ontwikkeling wordt door een groot deel van de VEMW-leden als een knelpunt voor de transitie gezien.

Storingen
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat past de wet- en regelgeving aan om de transportschaarste te kunnen verlichten. Zo zullen er vanaf 2021 specifieke hoogspanningsnetonderdelen vrijgesteld zijn van de enkelvoudige storingsreserve. Dit is onder meer gedaan om meer netcapaciteit vrij te maken voor duurzame opwek. VEMW-leden maken zich zorgen over de effecten die dit heeft op de betrouwbaarheid van het hoogspanningsnet. VEMW heeft haar leden gevraagd naar hun ervaringen met storingsonderzoeken. Het merendeel van de energiegebruikers geeft aan dat zij veel moeite moeten doen om informatie over storingsonderzoeken te krijgen van de netbeheerder. Ook zijn er zorgen rondom verschillende componenten van spanningskwaliteit. Een voorbeeld is langzame spanningsvariatie: het merendeel ervaart dit als een risico. Tegelijkertijd ervaart de helft van de ondervraagden geen grote veranderingen in de spanningskwaliteit.

Flexibiliteit
Tot slot zijn de leden bevraagd over flexibiliteit in het elektriciteitssysteem. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het behoud van langetermijnleveringszekerheid wordt gemonitord en dat de rol van flexibiliteit in het systeem daarbij wordt meegenomen. Recent onderzoek wees op de mogelijke rol die de industrie kan spelen tijdens periodes van weinig elektriciteitsaanbod door de inzet van flexibiliteit. Uit de enquête blijkt dat de meningen daarover verschillen. Flexibiliteit zal uit de meest kostenefficiënte bron moeten komen. Daarbij geeft een groot deel van de leden aan technische, economische of regelgevende belemmeringen te ervaren bij het investeren in flexibiliteit.

Algemeen directeur VEMW Hans Grünfeld: “De betrouwbaarheid van de elektriciteitslevering is een cruciaal aandachtspunt voor VEMW. De reden om deze enquête te houden zijn de bovengenoemde ontwikkelingen in (toekomstig) beleid, maar ook om feedback uit de praktijk te horen van onze leden. De enquête laat zien dat een groot deel van onze leden zorgen heeft over één of meerdere aspecten van leveringszekerheid. De volgende stap is om goed te onderzoeken waar die zorgen vandaan komen of op basis van welke ervaringen die ontstaan. Daar gaan wij op korte termijn met onze leden over in gesprek. Zo kunnen we uiteindelijk ook op dit belangrijke punt de belangen van onze leden effectief behartigen.”