Terug naar nieuws

Definitief einde gaswinning Groningen wettelijk geregeld

Groningenveld vooralsnog wel actief als reservemiddel

Gassen Netwerken26 november 2020Thessa de Ridder

Met het wettelijk regelen van de sluiting van het Groninger gasveld komt er na zo’n 60 jaar onomkeerbaar een einde aan de gaswinning in Groningen. Na 2022 blijft het veld alleen voor uitzonderlijke situaties nog wel beschikbaar als reservemiddel. Dat is de boodschap van minister Wiebes van EZK aan de Tweede Kamer. De minister streeft ernaar om begin 2021 een internetconsultatie te starten en voor het zomerreces van 2021 het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer.

Afbouw gaswinning
In 2018 kondigde minister Wiebes met het ‘niet meer dan nodig’ beleid aan dat de gaskraan in Groningen gefaseerd wordt dichtgedraaid. In een vaststellingsbesluit is opgenomen dat de gaswinning voor komend gasjaar 2020/2021 wordt vastgesteld op 8,1 miljard Nm3 (bcm). Dit is ver onder het niveau dat was voorzien in het regeerakkoord in 2017 (ca. 20 bcm), ver onder het in 2018 opgestelde basispad (13,6 bcm), onder het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) geadviseerde niveau van 12 bcm en een verdere besparing van 1,2 bcm ten opzichte van de verwachting in juni 2020.

In de afgelopen 2 jaar is de afbouw van de winning zodanig versneld dat vanaf 2022 geen gas uit Groningen meer nodig is in een gemiddeld jaar. Met een aantal wetswijzigingen ‘Wat na nul’ in de Gaswet, de Mijnbouwwet en daarop gebaseerde regelingen om het afbouwbeleid onomkeerbaar te maken, zorgt de minister er nu voor dat het einde van de gaswinning ook juridisch geregeld is. Er komt een einde aan de vaststellingsbesluiten. Het veld blijft na 2022 tijdelijk en alleen voor uitzonderlijke situaties beschikbaar als reservemiddel. De minister zal bepalen op welke wijze, in welke specifieke gevallen en onder welke voorwaarden dit mogelijk zal zijn. Het kabinet wil ook dat aan die tijdelijke situatie zo snel mogelijk een einde komt en het Groningenveld definitief kan worden gesloten.

Stand-by
Een aantal locaties blijft nu eerst nog een aantal jaar stand-by. Daar daalt de winning tot een minimum. Op die manier is een klein aantal stations gebruiksklaar als dat plotseling nodig is voor de leveringszekerheid op een extreem koude winterdag, in combinatie met uitval van grote installaties (kwaliteitsconversie, opslag). Na deze periode van inzetbaarheid in uitzonderlijke situaties, gaat het Groningenveld helemaal dicht.

De wetswijzigingen ‘Wat Na Nul’ zorgen er ook voor dat de situatie na de sluiting goed is geregeld, met speciale aandacht voor de veiligheid en de nog overgebleven verplichtingen van de NAM. Ook is er aandacht voor het functioneren van het Nederlandse gassysteem na ‘Groningen’: de komende jaren zullen we immers nog altijd gas nodig hebben voor elektriciteit en verwarming.