Terug naar nieuws

ACM publiceert ontwerpbesluit kostenverdeling verwijderen gasaansluiting

Wetswijziging kan kostenverdeling weer veranderen

Gassen Netwerken23 november 2020Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd over de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting. De gezamenlijke netbeheerders hadden aangedrongen op een nieuwe kostenverdeling door wijziging van de Tarievencode gas. ACM geeft in het ontwerpbesluit tevens een nadere uitwerking van de wettelijke verwijdertaak van de netbeheerders, die mogelijk gaat veranderen door een Tweede Kamer motie van GroenLinks. VEMW zal het ontwerpbesluit en de Kamerbrief van de minister bestuderen ter voorbereiding van een zienswijze.

Kostenverdeling
ACM beoogt met het ontwerpbesluit de verdeling van de verwijderkosten van een gasaansluiting te wijzigen en concretiseert de verwijdertaak van de netbeheerders rondom de gasaansluiting. Aanleiding voor de wijziging is de motie van GroenLinks in de Tweede Kamer.

Volgens het ACM ontwerpbesluit wordt de helft van de verwijderkosten in rekening gebracht bij degene die om de verwijdering van de gasaansluiting verzoekt. De andere helft van de verwijderkosten mag de netbeheerder verrekenen in de periodieke aansluitvergoeding (PAV) van de overige afnemers op datzelfde gasnet. Deze kostenverdeling is voorgeschreven in de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas die per 1 oktober 2020 in werking is getreden.

Wetswijziging
In een Kamerbrief
van 18 november jl. geeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan een procedure in gang te zetten waarmee de genoemde Regeling zodanig wordt gewijzigd dat de verwijderkosten tijdelijk volledig – in plaats van voor-de-helft - kunnen worden verrekend in het periodieke aansluittarief van de afnemers die aangesloten blijven op het gasnet. Het is op het moment van publicatie van het ACM-ontwerpbesluit - in afwachting van de parlementaire behandeling van de voorgenomen wijziging van de Regeling - nog niet duidelijk of en wanneer deze andere kostenverdeling doorgang zal vinden. De ACM gaat in dit ontwerpbesluit daarom uit van de huidige wet- en regelgeving, en komt dan op een 50:50-kostenverdeling. Indien de Regeling conform het wijzigingsvoorstel van de minister in werking treedt gedurende dit ACM-codewijzigingsproces, zal de ACM het definitieve codebesluit hierop aanpassen.

VEMW zal het ontwerpbesluit van de ACM en de Kamerbrief over de mogelijke wijziging van de Regeling bestuderen ter voorbereiding van een zienswijze.

VEMW, 23 november 2020