Terug naar nieuws

GTS consulteert gastransportvoorwaarden TSC2021

Belangrijkste wijzigingen: neutraliteitsbeginsel en intrekking licentie

Gassen Netwerken10 november 2020Thessa de Ridder

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft haar 'Transmission Service Conditions’ (TSC) voor het komend jaar (2021) tot en met 7 december 2020 ter consultatie voorgelegd aan haar klanten. Dat zijn de erkend programmaverantwoordelijken: zogenoemde ‘shippers’ en direct aangeslotenen met exitcapaciteit (AMEX). GTS verwacht de definitieve TSC 2021 half december te kunnen publiceren. De voorwaarden zullen 1 januari 2021 ingaan.

Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft haar 'Transmission Service Conditions’ (TSC) voor het komend jaar (2021) tot en met 7 december 2020 ter consultatie voorgelegd aan haar klanten. Dat zijn de erkend programmaverantwoordelijken: zogenoemde ‘shippers’ en direct aangeslotenen met exitcapaciteit (AMEX). GTS verwacht de definitieve TSC 2021 half december te kunnen publiceren. De voorwaarden zullen 1 januari 2021 ingaan.

Voorwaarden
De TSC is een set van Algemene Voorwaarden die GTS hanteert voor partijen die gebruik maken van haar gastransportnetten in Nederland. Het gaat hierbij om het transport van gas en de daarmee samenhangende diensten die GTS levert aan de shippers en AMEX. Voor de directe aansluiting op GTS-netten gelden voorwaarden die zijn vastgelegd in de Aansluitovereenkomst (AO). De TSC bestaat uit een nadere invulling van de Gaswet, wettelijke regelingen en codes, en ziet op de bilaterale afspraken tussen GTS en haar gastransporterende klanten.

Wijzigingen
GTS voorziet een aantal wijzigingen van de TSC 2020 voorwaarden. Naast enkele tekstuele en structuuraanpassingen is een belangrijke wijziging de aanpassing van de neutraliteitsvergoeding (‘Neutrality Charge’, NC) in de Transportcode LNB Gas. De vergoeding die in rekening gebracht mag worden is gewijzigd en wordt meegenomen in de berekening van het all-in postzegeltarief.

In de Transportcode LNB Gas is nu ook de mogelijkheid opgenomen om een transportlicentie van een shipper direct in te trekken wanneer die partij zijn kredietlimiet substantieel overschrijdt. Aanleiding voor deze wijziging is een fraudezaak uit 2018, die een materiële omvang kon krijgen van 16 mln euro doordat de TSC een shipper de mogelijkheid bood om zijn financiële zekerstelling binnen een periode van vijf dagen weer op orde te brengen. Die bepaling wordt in de TSC 2021 geschrapt.

Bijlage 3 van de TSC 2021 geeft aan op welke virtuele interconnectiepunten (VIP) en binnenlandse punten de dienst ‘diversion’ mogelijk is en tegen welke voorwaarden. In bijlage 5 is de tekst onder meer aangepast op het feit dat nominatie niet nodig is voor een OV-exitpunt (overgang tussen landelijk en regionaal net).