Terug naar nieuws

Leidraad ACM geeft duidelijkheid over warmtelevering

Rechten en plichten van partijen in leidraad nader geduid

Beleid en toezicht3 november 2020Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft een leidraad‘Warmtelevering - verplichtingen voor de warmteleverancier’ vastgesteld waarin de regels voor het leveren van warmte nader zijn toegelicht. In de leidraad staat onder meer beschreven hoe warmteleveranciers hun klanten moeten informeren over wat zij precies geleverd krijgen en wat zij daarvoor moeten betalen. Naast deze leidraad heeft de ACM eerder dit jaar de leidraad “Netwerkbedrijven en alternatieve energiedragers” voorgelegd aan stakeholders waaronder ook VEMW. Die leidraad gaat meer in op de ordening in de warmtevoorziening (netwerkbedrijf, leverancier, netbeheerder, afnemer en verbruiker).

Energietransitie
Collectieve warmtevoorziening gaat een grotere rol spelen in de energievoorziening als gevolg van de energietransitie. Hoe die voorziening is gereguleerd is van belang voor huishoudens, de utiliteitsbouw (zakelijke energiegebruikers zoals ziekenhuizen en banken) en de industrie die haar restwarmte nuttig wil uitkoppelen. De regelgeving is gebaseerd op de Warmtewet en het consumentenrecht (Burgerlijk Wetboek, boek 6 en 7 en de Wet Oneerlijke Handelspraktijken). Het ministerie van EZK heeft dit voorjaar een consultatie gehouden over een Warmtewet 2.0, de wet ‘Collectieve Warmtevoorziening die in 2022 in werking moet treden. VEMW heeft in dat kader een zienswijze ingediend.

Duidelijkheid
Warmteleveranciers moeten duidelijkheid hebben om verantwoord investeringen te kunnen doen, en zij en afnemers moeten weten wat hun rechten en plichten zijn over alle producten en diensten die geleverd worden en de voorwaarden die daarbij horen, net als leveranciers van elektriciteit en gas. Met de leidraad beoogt de ACM tegemoet te komen aan de vraag van de sector om meer duidelijkheid voor partijen. Voor klanten betekent de leidraad dat ze duidelijkheid hebben over zaken als de looptijd van hun contract, de tarieven die ze moeten betalen en waar ze terecht kunnen met klachten. Leveranciers van warmte moeten transparant zijn over de afspraken die zij met de verbruikers maken.

In de praktijk blijkt dat warmteleveranciers en verbruikers niet altijd op de hoogte zijn van deze verplichtingen. Zo moeten deze vooraf duidelijk informeren over de tarieven, de minimale en maximale temperatuur warmte die wordt geleverd, opzegvoorwaarden en andere essentiële onderdelen van de overeenkomst. In de leidraad worden ook de regels toegelicht over facturatie, oneerlijke handelspraktijken en storingscompensatie