Terug naar nieuws

Rijkswaterstaat aan de slag met bezien lozingsvergunningen

Onderzoek moet bijdragen aan verbeteren vergunningverlening en transparantie

Wet- en regelgeving7 oktober 2020Thessa de Ridder

Rijkswaterstaat (RWS) gaat de komende jaren 120 lozingsvergunningen bezien. Het gaat om grote bedrijven waarvan een relatief groot deel in de chemiesector opereert. Het onderzoek moet inzichtelijk maken of de vergunning nog actueel is. Waar nodig zal RWS afstemming zoeken met de omgevingsdiensten. Aan het onderzoek ging een pilotproject vooraf. Daaruit bleek dat drie kwart van de beschouwde vergunningen geactualiseerd moet worden maar ook dat er geen lozingen zijn die een dermate groot milieurisico vormen dat direct ingrijpen noodzakelijk is.

Voortborduren op pilot
Binnen het pilotproject zijn lozingsvergunningen van in totaal 66 bedrijven bezien waarbij is beoordeeld of alle bedrijfsinformatie is beschreven en of de vergunningen voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De pilot die medio 2019 werd afgerond verschafte niet alleen inzicht in de actualiteit van de vergunningen; het onderzoek wees ook uit dat het bezien van een vergunning relatief veel tijd kost (gemiddeld 60-65 uur) en dat de tijdsbesteding toeneemt met de complexiteit van de lozing.

Versnellingstafel opkomende stoffen
Het periodiek bezien en waar nodig actualiseren van lozingsvergunningen is één van de afspraken die gemaakt worden aan de Versnellingstafel opkomende stoffen. Het verbeteren van de vergunningverlening is een gezamenlijke ambitie van alle partijen aan de versnellingstafel. Daarvoor is niet alleen nodig dat vergunningen worden bezien. Het is ook nodig dat de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving een kwaliteitsimpuls krijgen in termen van capaciteit en kennis.

Bijeenkomst voor bedrijven
RWS is voornemens om dit najaar een startbijeenkomst te organiseren voor de 120 bedrijven waarvan de vergunning wordt bezien. Namens de bedrijven zullen VEMW en VNCI, de vereniging van de Nederlandse chemische industrie worden betrokken bij de organisatie van de bijeenkomst.