Terug naar nieuws

Ørsted en Yara willen 100 MW waterstof elektrolyser bouwen in Zeeland

Realisatie vraagt om passend instrumentarium en infrastructuur

Klimaat Markt6 oktober 2020Thessa de Ridder

Energiebedrijf Ørsted en kunstmestfabrikant Yara zijn een project gestart om te komen tot een 100 MW grote elektrolyser voor de productie van hernieuwbare waterstof in Zeeland. Het project zorgt voor een potentiële CO2-besparing van 100 kton CO2. Als eind 2021 het door de overheid aangekondigde waterstof financieringsinstrument en de juiste regelgeving beschikbaar zijn kan het project in 2024 of 2025 operationeel zijn. VEMW is verheugd over het initiatief, dat een volgende stap zet in de verduurzaming van de industrie en de energievoorziening.

Waterstof
Yara en Ørsted bundelen hun krachten om op de productielocatie van Yara in Sluiskil een 100 MW elektrolyseproces te implementeren voor de productie van zo’n 75.000 ton groene ammoniak per jaar. Dat is circa 10 procent van de capaciteit van de grootste van de ammoniakfabrieken in Sluiskil. De installatie wordt gevoed door offshore windenenergie. Ørsted staat momenteel op het punt het windpark Borssele 1&2 in gebruik te nemen. Dit windpark is het op één na grootste ter wereld, gelegen voor de kust van Zeeland.

Het doel van het project is om fossiele waterstof, voornamelijk geproduceerd uit aardgas, te vervangen door hernieuwbare waterstof voor de productie van groene ammoniak. Ammoniak is de basis voor meststoffen. Hiermee kan de voedselketen verder CO2-neutraal gemaakt worden. In de toekomst kan het mogelijk ook worden ingezet als klimaat-neutrale scheepsbrandstof.

Het project moet bijdragen aan de ontwikkeling en het marktrijp maken van hernieuwbare waterstoftechnologie. Dat vraagt om een zo snel mogelijke kostenreductie, waarvoor fasering en opschaling van de productie cruciaal zijn. In Zeeland zijn ambities om na realisatie van de 100 MW in 2024-2025 op te schalen naar 1 GW in 2030.

Instrumenten
De samenwerking tussen Ørsted en Yara betekent een belangrijke stap voorwaarts om de strategische ambities gezamenlijk waar te maken. De kosten voor de productie van hernieuwbare waterstof zijn momenteel nog aanzienlijk hoger dan fossiele waterstof. Om de zogenaamde onrendabele top financieel af te kunnen dekken en het project haalbaar te maken is overheidssteun nodig. Ørsted en Yara zoeken publieke cofinanciering ter ondersteuning van de ontwikkeling en de bouw van de 100MW elektrolyser. Onder voorbehoud van voldoende cofinanciering en een goede business case wordt eind 2021 of begin 2022 een definitieve investeringsbeslissing voor de bouw van de nieuwe fabriek genomen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij zijn verheugd dat Ørsted en Yara het initiatief hebben genomen om een volgende stap in de verduurzaming van de industrie en de energievoorziening te zetten door het koppelen van windparken op zee met een 100 MW elektrolyser. Dit sluit aan bij de ambitie die minister Wiebes van EZK in zijn kabinetsbrief heeft opgenomen. Om die ambitie te kunnen realiseren moeten een aantal hobbels genomen worden. Zoals een passend subsidie instrument om het opschalingsproces naar 3-4 GW in 2030 op gang te brengen met als doel een drastische kostenverlaging. En de regeling van een wettelijke status met een definiëring van groene waterstof in de Europese Renewable Energy Directive (RED2). Ook moet passende infrastructuur gerealiseerd worden om de elektriciteit en waterstof te transporteren. We zijn in dat kader benieuwd naar de kabinetsappreciatie van het advies van de Taskforce Industrie Klimaatakkoord Infrastructuur (TIKI), dat 13 mei 2020 aan de minister van EZK is aangeboden”.

Ørsted en Yara lichten hun initiatief en ambities op dinsdag 13 oktober a.s. toe tijdens een webinar in het kader van de VEMW-NVDE-RVO Inspiratietours.