Terug naar nieuws

Voortduring capaciteitstekort elektriciteit onacceptabel voor transitie en eindverbruikers

ACM voorspelt: capaciteitstekort netten duurt minstens 5-10 jaar voort

Beleid en toezicht, Netwerken24 september 2020Thessa de Ridder

Toezichthouder ACM heeft de ontwerp-investeringsplannen van de openbare netbeheerders getoetst en het Ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) op basis daarvan geadviseerd. Belangrijkste conclusie: bij uitvoering van de voorgelegde plannen – met volgens ACM louter noodzakelijke investeringsvoorstellen - zal het capaciteitstekort minstens 5-10 jaar voortduren. Onacceptabel volgens VEMW omdat het de transitie belemmert, Nederland op slot zet en aangeslotenen de mogelijkheid ontneemt om in hun capaciteitsbehoeften te voorzien. EZK is nu aan zet om de plannen eveneens te toetsen en met oplossingen te komen.

Proces investeringsplannen
In de nieuwe investeringsplannen moeten netbeheerders elke twee jaar hun voorgenomen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen uiteenzetten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun aansluit- en transporttaken. De ACM toetst of de netbeheerders in redelijkheid tot hun ontwerpinvesteringsplannen hebben kunnen komen. De ACM keurt de investeringsplannen niet goed, maar kan wel een aanpassing van de investeringsplannen afdwingen middels een bindende gedragslijn. Vervolgens geeft de ACM de uitkomst van haar toetsing mee aan de Minister van EZK die ook nog wijzigingen van het plan kan afdwingen.

Capaciteitstekort
Uit de toetsing van de ACM blijkt dat de voorgestelde investeringsplannen geen tijdige realisatie borgen van de benodigde netverzwaringen bij de netbeheerders TenneT, Liander, Enexis en Enduris. Bij deze elektriciteitsnetbeheerders zal het huidige netcapaciteitstekort, ondanks significante netverzwaringen, aanhouden en zelfs toenemen gedurende de komende vijf tot tien jaar. In nader overleg tussen de netbeheerders en de ACM lichten de netbeheerders toe dat het huidige tekort moeilijk te voorkomen is vanwege de lange doorlooptijd van investeringen, waarbij verzwaringen van het hoogspanningsnet ruim 10 jaar in beslag kunnen nemen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Kennelijk dragen de ingediende investeringsplannen van de landelijk netbeheerder TenneT en drie van de grootste vier regionale netbeheerders onvoldoende bij aan de noodzakelijke oplossing van het capaciteitstekort. Een tekort dat in een behoorlijk aantal regio’s echt nijpend is en leidt tot een vertraging in de aansluiting van duurzaam opwekvermogen én in de elektrificatie van de industrie. De boodschap van de netbeheerders is dan feitelijk dat zowel de elektriciteitsaanbieders als de eindgebruikers in de betreffende regio’s nog maar 5-10 jaar geduld moeten hebben. Dat is niet acceptabel en niet in lijn met de afspraken uit het SER Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013. Bovendien is het ook nooit als belemmering aangedragen door de borgingscommissie die o.l.v. Ed Nijpels de uitvoering van dat akkoord bewaakte. Het is nu aan de minister om op korte termijn perspectief te bieden voor oplossing van dit probleem.