Terug naar nieuws

TenneT vraagt ontheffing n-1 aan in Noord Nederland

VEMW waarschuwt voor discriminatie tussen netgebruikers

Elektriciteit Netwerken14 april 2020Thessa de Ridder

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd op de aanvraag voor een ontheffing van de enkelvoudige storingsreserve (n-1) door hoogspanningsbeheerder TenneT. Het gaat om een aantal hoogspanningsstations in de provincies Drenthe en Groningen. TenneT verzoekt een ontheffing van n-1 om meer transportcapaciteit vrij te maken en om geen congestiemanagement te hoeven toepassen bij een storing. Daar zijn verschillende ontheffingen voor nodig, die ACM gedeeltelijk toekent. Met dit besluit komt 500 MW extra transportcapaciteit vrij voor duurzame opwek.

Enkelvoudige storingsreserve
Uitval van het hoogspanningsnet en grootschalige stroomonderbrekingen kunnen de maatschappij ontregelen en tot hoge maatschappelijke schade leiden. Om dit soort situaties te voorkomen hanteren netbeheerders de zogeheten enkelvoudige storingsreserve, n-1. Bij het aannemen van de Wet Versnelling Energietransitie (2018) heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) echter besloten om bepaalde onderdelen van het hoogspanningsnet vrij te stellen van de n-1-eis, omdat investeringen die de netbeheerders daartoe moet doen niet opwegen tegen de maatschappelijke baten. Het vrijstellen van aangesloten duurzame opweklocaties van deze norm is ook onderdeel van deze afweging. De vrijstellingen staan in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die het afgelopen jaar met input van de ACM, TenneT en VEMW is uitgewerkt. De AMvB is echter nog niet van kracht. De ontheffing die de ACM wil verlenen is daarom tot 1 januari 2021 geldig of zoveel eerder als de AMvB in werking treedt.

Gedeeltelijke toekenning ontheffingen
TenneT heeft te maken met een tekort aan beschikbare transportcapaciteit. Dit komt door de snelle, door de netbeheerders onvoorziene groei in duurzame opwek in Nederland. Door de n-1 norm los te laten kan de gereserveerde capaciteit, die normaal alleen wordt ingezet bij een storing, worden vrijgegeven. Daarvoor vraagt TenneT een ontheffing aan bij de ACM voor acht bestaande hoogspanningsstations en één station dat nog moet worden gebouwd. De ACM kent die vrijstelling toe. Daarnaast vraagt TenneT een ontheffing aan voor het toepassen van congestiemanagement voor deze gebieden. Dit betekent dat TenneT afspraken moet maken met afnemers om tijdens een storing af te schakelen tegen een vergoeding. Hier kan de ACM geen ontheffing voor geven, omdat de Elektriciteitswet voorschrijft dat TenneT niet mag discrimineren bij het afschakelen van afnemers. Bij het niet toepassen van congestiemanagement wordt er gediscrimineerd tussen afnemers die al zijn aangeslotenen en afnemers die nog moeten worden aangesloten. Toekomstige afnemers zouden zonder congestiemanagement niet betaald worden voor de uitval.

Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW: “VEMW heeft sterke twijfels geuit over het vastleggen van vrijstellingen van n-1 voor duurzame opwek in de wet. Uiteraard is het belangrijk dat de energietransitie niet wordt geremd en het elektriciteitsnetwerk optimaal wordt benut. Daarom moeten we op zoek naar oplossingen. Aangezien elektriciteitstransport voor aangeslotenen wel moet zijn verzekerd bij een uitvalsituatie moet er gediscrimineerd worden tussen verschillende netgebruikers (afnemers en producenten), en dat lijkt in strijd met het Europese non-discriminatieprincipe. Wij hebben bij het ministerie aangedrongen tot nader onderzoek. Een meer experimentele aanpak, zoals nu wordt toegepast in de vorm van een ontheffing, geeft meer ruimte om te bezien wat de precieze impact van deze maatregel is. ”

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken reageren op het ontwerpbesluit van de ACM.

eze pagina