Terug naar nieuws

Ruime meerderheid voor verbod verbruik laagcalorisch gas 9 grootverbruikers

Dure risicopolis voor leveringszekerheid gas

Gassen Wet- en regelgeving12 maart 2020Thessa de Ridder

De Tweede Kamer heeft gisteren een plenair debat gevoerd met minister Wiebes (EZK) over het wetsvoorstel dat 9 grootverbruikers, die jaarlijks meer dan 100 mln m3 laagcalorisch gas verbruiken, een verbod oplegt. Er bleek zich een ruime meerderheid voor dit voorstel af te tekenen. Volgende week dinsdag vinden de stemmingen plaats over de ingediende amendementen en moties, waaronder een breed gesteunde CDA motie om te komen tot een ruimhartiger compensatieregeling.

Wetsvoorstel
Minister Wiebes heeft in november 2019 het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet de vraag naar laagcalorisch gas van de 9 grootste afnemers van ‘Groningengas’ regelen, als onderdeel van een pakket aan maatregelen – waaronder een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek (7 bcm) en vergroting van de conversiecapaciteit in Wieringermeer (5 bcm). Doel is om de productie van Groningengas zo spoedig als mogelijk te kunnen beëindigen, naar de laatste inzichten in 2022. Het verbod voor de groep van 9 bedrijven levert bruto zo’n 3 bcm aan vraagreductie op, zijnde de helft van de 170 grootverbruikers van laagcalorisch gas tezamen (6 bcm). Net als de Raad van State is landelijk netbeheerder GTS kritisch op de maatregel, die naar verluidt effectief maar 0,5 bcm aan vraagreductie Groningengas oplevert. Met investeringskosten van minimaal 85 mln in het gasnet en 75 mln euro in gasinstallaties is het een dure en weinig doeltreffende maatregel. Toch is die maatregel volgens de minister nodig om de Groningenproductie in 2022 al naar nul te kunnen brengen. De minister ziet het als een ‘risicopolis’ om eventuele tegenvallers in de mix van maatregelen op te kunnen vangen.

Nadeelcompensatie
De SGP diende een amendement in om grootverbruikers die het gas als grondstof gebruiken uit te zonderen van het verbruiksverbod. De minister ontraadde dit amendement omdat het in onvoldoende mate bijdraagt aan de inspanningsverplichting voor de industrie. Hij wil de problematiek van zo’n grootverbruiker oplossen langs de lijn van nadeelcompensatie, door te onderzoeken of de vergoeding voor extra operationele kosten verlengd kan worden van een periode van 3 naar 5 jaar. Een motie van het CDA met deze strekking laat de minister dan ook aan het oordeel van de Kamer. Het CDA, gesteund door onder meer VVD, SGP en D66, vindt een ruimhartige compensatie voor de bedrijven op zijn plaats omdat het recht doet aan het bijzondere karakter van de problematiek en de opgave, en de bedrijven en hun belangenbehartiger VEMW in het proces steeds hebben aangegeven waar mogelijk en nodig mee te willen werken.