Terug naar nieuws

Aanleg gas aansluiting grootverbruiker terug in monopolie netbeheerder

VEMW zal ontwerpbesluiten ACM grondig bestuderen

Gassen Netwerken10 september 2019Thessa de Ridder

De aanleg van een aansluiting op een gastransport- of gasdistributienet komt - als het aan de gezamenlijke netbeheerders ligt - geheel terug in het monopolie van de netbeheerder. Toezichthouder ACM heeft op 9 september een ontwerpbesluit gepubliceerd dat regionale gasnet beheerders (RNB’s) de taak geeft om de gehele aansluiting aan te leggen en niet louter het aansluitpunt. Op 22 augustus jl. heeft ACM een ontwerpbesluit gepubliceerd voor de aansluittaak van landelijk netbeheerder GTS. VEMW zal de ontwerpbesluiten grondig bestuderen ter voorbereiding van een zienswijze.

Codewijziging
Vanaf 1 januari 2020 treden bepalingen van de Wet Voortgang energietransitie in werking, die leiden tot een wijziging van de aansluittaak van gasnetbeheerders. Vanaf die datum is het de taak van die netbeheerders om aansluitingen voor kleinverbruikers (distributienet) en grootverbruikers (transport- en distributienet) aan te leggen, te beheren en onderhouden, en te wijzigen en verwijderen. Op dit moment hebben zowel de landelijke als de regionale netbeheerders tot taak om grootverbruikers te voorzien van alleen een aansluitpunt en zijn die grootverbruikers vrij om de rest van de aansluiting in eigen beheer te laten aanleggen door een daartoe gekwalificeerde aannemer.

Doelmatigheidsprikkel
De bestaande aansluittaak, waarbij de netbeheerder louter het aansluitpunt moet aanleggen, bestaat voor een aansluiting op het landelijk gastransportnet van GTS sinds 1 april 2011. De idee hierachter was dat een vrije aanleg van ‘de rest van de aansluiting’ zou leiden tot marktwerking en daarmee doelmatige kosten voor de realisatie van de aansluiting. Van die mogelijkheid van vrije aanleg is sinds 2011 nauwelijks gebruik gemaakt, en doelmatigheid m.b.t. de aanleg van een aansluiting wordt inmiddels bereikt door de Europese gasregulering die GTS prikkelt om doelmatig te opereren doordat alleen doelmatige kosten vergoed worden, die via de tarieven in rekening gebracht mogen worden bij de afnemers. De ACM ziet daarop toe.

Voor aansluitingen op een regionaal gasdistributienet is de situatie anders. Regionale netbeheerders worden gereguleerd door een systeem van maatstafconcurrentie, die de netbeheerders onderling vergelijkt qua kosten in relatie tot de wettelijke taken die zij uitvoeren. De aansluitingen op een regionaal gasdistributienet zijn onderscheidend ten opzichte van aansluitingen op het gastransportnet van GTS: veel groter in aantal, minder complex door o.m. het lagere drukniveau, met andere technische eisen en normen, en minder risicovol. De gezamenlijke netbeheerders hebben naast de inhoudelijke wijzigingen ook een nieuwe indeling voorgesteld voor de Tarievencode gas. Om deze reden stelt de ACM de relevante hoofdstukken voor regionale netbeheerders integraal opnieuw vast.

Zienswijze
Omdat de aanleg van een aansluiting op een gasnet voor een grootverbruiker terugkomt in het monopolie van de netbeheerder, er – onder meer regulatore - verschillen zijn tussen de landelijk en regionale netbeheerders, en de Tarievencode gas integraal opnieuw vastgesteld wordt, zal VEMW de ACM ontwerpbesluiten grondig bestuderen ter voorbereiding van een zienswijze.