Terug naar nieuws

Zebra gasleiding vanaf 2021 onderdeel GTS

Overname moet bijdragen aan benutting landelijke net en TTF-gasmarkt

Gassen Netwerken5 september 2019Thessa de Ridder

Landelijk gasnetbeheerder GTS neemt de extra hogedruknetten (EHD) in Zuidwest-Nederland, waaronder de ZEBRA gasleiding, over van de regionale netbeheerders Enexis Netbeheer, Enduris en ZEBRA Gasnetwerk. Vanaf 2021 moeten deze netten onderdeel van het landelijk gastransportnetwerk van Gasunie Transport Services zijn en bijdragen aan de benutting van het landelijk gastransportnet en de TTF-gasmarkt. VEMW zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Onderzoek
De over te nemen extra hogedruknetten zijn door regionale netbeheerders beheerde gastransportnetten, met een extra hoog drukniveau van meer dan 16 bar. Via de netten wordt hoogcalorisch gas getransporteerd, dat in Zelzate via de pijpleidingen van de Belgische netbeheerder Fluxys wordt aangeleverd vanuit Zeebrugge Hub (LNG, Interconnector UK en de Noorse Zeepipe). GTS heeft samen met onder meer de regionale netbeheerders Enexis, Enduris en Zebra bekeken of het haalbaar is om de EHD-netten over te nemen. In december 2018 bleek dat nog niet haalbaar. Een belangrijk vraagstuk was de verwachting dat de gecontracteerde transportcapaciteit fors lager kan worden door het in 2019 aflopen van langjarige transportcontracten met gasleveranciers als RWE Trade&Supply en Delta Energy, die bij aanleg van de netten zijn afgesloten om de investeringszekerheid te borgen. Daarnaast zijn de EHD-netten in Zuidwest-Nederland gereguleerd als regionaal net en niet als landelijk net, met als gevolg een verschil in regels, toegestane doelmatige kosten en tariefstructuren.

Bijdrage
Een overdracht van de EHD-netten in Zuidwest-Nederland naar het landelijk gastransportnet kan positief bijdragen aan de benutting van het landelijk net en de Nederlandse TTF gasmarkt. De karakteristieken van de over te nemen netten passen veel meer bij de landelijk netbeheerder dan bij de regionale netbeheerders. Vooralsnog is het onduidelijk wat de financiële consequenties nu en op termijn gaan zijn voor de aangesloten gasverbruikers op de over te dragen netten. Een integratie van de netwerken zal ertoe leiden dat ook de afnemers in Zuidwest-Nederland direct toegang krijgen tot de meest liquide handelsplaats, het TTF. Naast het GTS-transport kunnen ze ook gebruik maken van het Nederlandse gasbalanceringssysteem, dat flexibiliteit biedt tegen de laagst mogelijke kosten.

Een belangrijk uitgangspunt voor de overname is dat deze geen negatieve consequenties heeft voor de overige gasverbruikers in Nederland. Toezichthouder ACM zal hierop moeten toezien en beoordelen of een overdracht van de netten naar het landelijk gastransportnet positief kan bijdragen aan de benutting van het landelijk net en de TTF gasmarkt. VEMW zal deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.