Terug naar nieuws

Minister Van Nieuwenhuizen steekt €7 miljoen in snelle maatregelen voor komend droogteseizoen

Beleid en toezicht5 april 2019Karin Burghouwt

Minister Van Nieuwenhuizen stelt €7 miljoen beschikbaar voor maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederland goed is voorbereid in geval van nieuwe periodes van droogte. Het geld wordt onder meer ingezet voor het opslaan van water in de hoge zandgronden in het oosten en zuiden én in het voorkomen van verzilting. Het bedrag van 7 miljoen euro zal door de regionale partijen van cofinanciering worden voorzien. Eén en ander is te lezen in een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Beleidstafel Droogte
Het besluit van de minister vloeit voort uit de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de Ministeries van I&W, LNV en EZK, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, de Vewin, de Deltacommissaris, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het OFL vertegenwoordigt de maatschappelijke organisaties. Onder hen bevinden zich vertegenwoordigers van verschillende watergebruikers. VEMW vertegenwoordigt in dit gremium de industrie. De aanbevelingen van de Beleidstafel zijn uitgewerkt in een adviesrapport.

Droog 2018
Voornoemde partijen hebben de afgelopen periode veelvuldig met elkaar gesproken over de lessen die in 2018 zijn geleerd. De zomer van 2018 was uitzonderlijk droog: het ging om een neerslagtekort zoals dat maar eens per 30 jaar voorkomt, gecombineerd met langdurige zeer lage Rijnafvoer en historisch lage waterstanden. Hoewel de droogte de nodige problemen opgeleverde is de schade relatief beperkt gebleven. Minister Van Nieuwenhuizen schat de economische schade door de droogte van vorig jaar op een bedrag tussen de 0,5 en 2 miljard euro.

Verdringingsreeks onduidelijk
De Beleidstafel Droogte heeft op basis van een inventarisatie zestien urgente vraagstukken geïdentificeerd, die voor het droogteseizoen van 2019 voorzien moeten zijn van een antwoord. Eén van deze vraagstukken betreft de verdringingsreeks. Deze bepaalt hoe het water in Nederland wordt verdeeld als er sprake is van schaarste. Voor waterbeheerders en watergebruikers is onvoldoende duidelijk hoe de verdringingsreeks precies werkt en er bestaan verschillende interpretaties van onderdelen van de verdringingsreeks. VEMW heeft onder andere gepleit voor verduidelijking en is blij dat hier nu invulling aan wordt gegeven. Er zijn ook nog zo’n vijftien minder urgente vraagstukken uitgezet. Die gaan onder meer over waterverdeling, internationale verdragen, klimaatbestendige landbouw en natuur en lange termijn handelingsperspectieven voor de scheepvaart, stedelijk gebied en industrie bij droogte.

Vervolg
De komende maanden worden de gemaakte plannen in gezamenlijkheid met betrokken partijen uitgevoerd. De waterbeheerders zijn reeds aan de slag met operationele maatregelen die al dit seizoen ingezet kunnen worden. De Beleidstafel Droogte werkt ondertussen door aan vraagstukken voor na het komend droogteseizoen en neemt de conclusies en aanbevelingen hierover op in een eindrapportage die in het najaar wordt verwacht. De acties die daar nog uit voortkomen worden belegd bij de daarvoor verantwoordelijke partners en programma’s van Rijk en regio, zoals bijvoorbeeld het Deltaprogramma.

5 april 2019, Ministerie van I&W en VEMW